بررسی عوامل مؤثر بر قیمت‌گذاری صنعت هتلداری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازاریابی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازاریابی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

صنعت هتلداری با نقش پررنگی که در گردشگری و رشد اقتصادی کشور دارد ازجمله صنایع مهم کشور به شمار می‌رود. قیمت‌گذاری در این بخش علاوه بر اینکه یک فعالیت علمی است یک هنر به شمار می‌رود که اهداف اصلی آن بهینه‌سازی سود، کاهش تلفات و حفظ سهم بازار برای این صنعت می‌باشد. سیاست‌های قیمت‌گذاری جز اساسی‌ترین عملیات روزانه شرکت‌های تولیدی و خدماتی است و به‌عنوان یک متغیر مؤثر برای تشویق و یا تضعیف تقاضا در کوتاه‌مدت توسط مدیر تنظیم می‌گردد. تصمیمات قیمت‌گذاری مانند دیگر تصمیمات آمیخته بازاریابی به چیزی بیش از دانش فنی نیازمند است. ازاین‌رو شناخت عوامل مؤثر در قیمت‌گذاری صنعت هتلداری از فعالیت‌های مهمی است که با به‌کارگیری دقیق آن‌ها پایداری درآمد و دستیابی به سطح بالایی در رشد اقتصادی حاصل از بخش خدمات در این صنعت را به همراه خواهد داشت. لذا در پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر قیمت‌گذاری صنعت هتلداری در ایران پرداخته شد. روش پژوهش مورداستفاده در تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است. واحد آماری موردمطالعه شامل 70 هتل بودند که به روش خوشه‌ای طبقه‌بندی‌شده از 7 استان، تهران، مشهد، اصفهان، قم، کیش، شیراز و یزد انتخاب شدند. در هرکدام از استان‌های مذکور، 10 هتل انتخاب و موردبررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ی ساختارمند بود. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در قیمت‌گذاری صنعت هتلداری در ایران شامل عوامل مدیریت منابع انسانی، عوامل زیرساختی، مدیریت مالی و عوامل بیرونی تأثیرگذار بر هتل می‌باشد.

کلیدواژه‌ها