بررسی نقش سواد مالی و دانش مالی در تصمیم گیری سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد یزد، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

امروزه بسیاری از نهادها به منظور افزایش سطح سرمایه خود، اقدام به فروش سهام در بورس اوراق بهادار در سطح کشور نموده­اند. این بازار با وجود سود بالا و جذابیت­ های خود، به واسطه نوسانات قیمت سهام می­تواند ضررهای زیادی را متوجه افراد سرمایه ­گذار نماید. بنابراین نیاز است تا افراد پیش از ورود به این نوع بازار، پیش زمینه هایی چون سواد و دانش مالی مرتبط را در خود ارتقا دهند. هدف از پژوهش پیش رو بررسی نقش تعدیل کنندگی ادراک ریسک بر روابط بین سواد مالی و دانش مالی با تصمیم­ گیری سرمایه­ گذاران بورس اوراق بهادار یزد می­باشد. این پژوهش از حیث هدف به صورت کاربردی و از نظر ماهیت و روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و به صورت پیمایشی است. جامعه آماری، شامل سرمایه­ گذاران بورس اوراق بهادار یزد بوده که تعداد 77 نفر بر اساس روش نمونه­ گیری دردسترس در این پژوهش مشارکت داشته ­اند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه استاندارد بوده و تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS21 و PLS Smart انجام شده ‌است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد سواد مالی، دانش مالی و نیز ریسک ادراک شده بر تصمی م­گیری جهت سرمایه ­گذاری تاثیری معنادار داشته و ریسک ادراک شده رابطه بین دانش مالی و تصمیم به سرمایه ­گذاری را به شکلی منفی تعدیل نموده و این در حالی است که در رابطه بین سواد مالی و تصمیم به سرمایه­ گذاری را تعدیل نمی­ نماید.

کلیدواژه‌ها