ارزیابی نقش گرایش به مد و محیط فروشگاه بر روی رفتار خرید تفننی مبتنی بر مد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت کسب و کار، دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران.

چکیده

خرید تفننی یکی از جنبه‌های بسیار مهم رفتار مصرف‌کننده و یک مفهوم حیاتی در بازار است. به محض افزایش درآمد و توان خرید، خریدهای تفننی افزایش یافته و بصورت یک پدیده غالب در رفتار مصرف‌کننده نمایان می‌شود. طبق ادبیات موجود اگر مصرف‌کنندگان فقط به هنگام نیاز خرید کنند، اقتصاد بازار با شکست مواجه می‌شود که این خود به وضوح اهمیت و نقش خرید تفننی در بازارهای مصرفی را نشان می‌دهد.
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر گرایش به مد و محیط فروشگاه بر روی رفتار خرید تفننی مشتریان بود. به منظور جمع آوری داده­ها از پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه­ها در پاساژ یاس تهران توزیع و در نهایت تعداد 273 پرسشنامه برای پژوهش حاضر قابل استفاده بود. از مدل سازی معادلات ساختاری به منظور تحلیل داده­ها استفاده شد. نتایج نشان داد که گرایش به مد و محیط فروشگاه هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم و از طریق احساس مثبت بر روی رفتار خرید تفننی مشتریان تأثیرگذار هستند.

کلیدواژه‌ها