بررسی و شناسایی شاخصهای اقدام در تبیین استراتژی اقیانوس آبی در صنعت پخش ایران با استفاده از عوامل آمیخته بازاریابی خدمات (8P) و الگوی چهاراقدام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

2 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی و طبقه بندی عوامل موثر در تبیین استراتژی اقیانوس آبی در صنعت پخش ایران با استفاده از عوامل آمیخته بازاریابی خدمات (8P) و الگوی چهاراقدام میباشد..با توجه به اینکه صنعت پخش یک فعالیت خدماتی میباشد از عناصر آمیخته بازاریابی خدمات به عنوان شاخصهای اصلی صنعت استفاده گردید. در مجموع تعداد 34 ایتم مربوط به این صنعت با نظر خواهی و مصاحبه با چند تن از مدیران ارشد صنعت پخش و اساتید دانشگاه شناسایی و در غالب یک پرسشنامه در نظر گرفته شد و تعداد 162 پرسشنامه میان فعالان صنعت ، پخش گردید و داده ها با استفاده از نرم افزار spss از نظر میانگین امتیازات هر شاخص مورد ارزیابی قرار گرفت و با توجه به امتیاز بدست آمده رتبه یندی گردید. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که ابزار الگوی چهار اقدام (حذف ،کاهش ، افزایش و خلق ) میتواند تاثیر بسزاِی در تفیض مناسب منابع و تعیین شاخصهای پر اهمیت باشد.در نگاه کلی موثرترین شاخص محصول و مهمترین آیتم ها کیفیت محصولات ، سیستم انتقادات و پیشنهادات آنلاین ، کاهش هزینه ها و ضایعات و تنوع سبد کالایی شناسائی گردید.

کلیدواژه‌ها