بررسی و شناسایی شاخصهای اقدام در تبیین استراتژی اقیانوس آبی در صنعت پخش ایران با استفاده از عوامل آمیخته بازاریابی خدمات (8P) و الگوی چهاراقدام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

2 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی و طبقه بندی عوامل موثر در تبیین استراتژی اقیانوس آبی در صنعت پخش ایران با استفاده از عوامل آمیخته بازاریابی خدمات (8P) و الگوی چهاراقدام میباشد..با توجه به اینکه صنعت پخش یک فعالیت خدماتی میباشد از عناصر آمیخته بازاریابی خدمات به عنوان شاخصهای اصلی صنعت استفاده گردید. در مجموع تعداد 34 ایتم مربوط به این صنعت با نظر خواهی و مصاحبه با چند تن از مدیران ارشد صنعت پخش و اساتید دانشگاه شناسایی و در غالب یک پرسشنامه در نظر گرفته شد و تعداد 162 پرسشنامه میان فعالان صنعت ، پخش گردید و داده ها با استفاده از نرم افزار spss از نظر میانگین امتیازات هر شاخص مورد ارزیابی قرار گرفت و با توجه به امتیاز بدست آمده رتبه یندی گردید. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که ابزار الگوی چهار اقدام (حذف ،کاهش ، افزایش و خلق ) میتواند تاثیر بسزاِی در تفیض مناسب منابع و تعیین شاخصهای پر اهمیت باشد.در نگاه کلی موثرترین شاخص محصول و مهمترین آیتم ها کیفیت محصولات ، سیستم انتقادات و پیشنهادات آنلاین ، کاهش هزینه ها و ضایعات و تنوع سبد کالایی شناسائی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and Identification the action factors for developing the Blue Ocean Strategy in Iran's distribution Industry, Using Marketing Mix of Service (8P) and , Four Actions Framework

نویسندگان [English]

  • Morteza farahnak 1
  • Maryam DaneshmandMehr 2
1 Department of Management, Faculty of Humanities, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Guilan, Iran.
2 Department of industrial Engineering, Faculty of Engineering, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Guilan, Iran.
چکیده [English]

Objective of this work is to Identification investigation of action factors for developing the Oceanic Strategy in Iran's distribution Industry Using Marketing Mix of Service (8P) and Four Actions Framework. Given that the distribution industry is a service activity. Of the elements service marketing were used as basic indicators of the industry. A questionnaire has been made, distinguishing 34 item Related to this industry with comments and interviews with some professors and distributing industry managers and 162 questionnaires were diffusion among industry activists and Data were analyzed using SPSS software for the mean of each index and it was ranked according to the score.The results obtained showed that the Four Actions Framework tool (Eliminate, Reduce, Increase and creation) can have a significant impact on appropriate resource allocation and the determination of important indicators. Overall, the most effective product index and most important items were identified as product quality, online feedback system, cost and waste reduction and product basket variety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • blue ocean strategy
  • distributing industry
  • service Marketing Mix
  • Value Creation
  • Four Actions Framework