شناسایی مولفه های مؤثر در استقرار نظام بهروزی سازمانی (مورد مطالعه: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.

چکیده

پژوهش با هدف شناسایی مولفه های بهروزی سازمانی و اولویت بندی آنها انجام شد. جامعه آماری 150تن کارکنان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی بود. روش نمونه گیری، تصادفی ساده و حجم نمونه بر اساس روش مورگان 108 نفر تعیین شد. با مطالعه مبانی نظری، 4 بعد اصلی، 14 مولفه و 97 زیرمولفه موثر در بهروزی سازمانی شناسایی شد. روش تحلیل آماری، تحلیل عامل اکتشافی است. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته 97 گویه ای که دارای روایی صوری و محتوایی بوده و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، 92/0 محاسبه شد. نتایج بیانگر این هستند که به منظور تحقق بهروزی سازمانی لازم است مولفه ها در سه قالب ترکیبی شامل بهروزی اجتماعی- روانشناختی، بهروزی اجتماعی- ذهنی- معنوی و بهروزی اجتماعی- ذهنی گروه بندی شوند. همچنین نتایج آزمون رتبه ای فریدمن نشان داد به ترتیب مولفه های تعادل عواطف مثبت و رضایتمندی شغلی بیشترین و کمترین اولویت را در تحقق بهروزی سازمانی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of organizational well-being components (Case of Study: Department of Natural Resources and Watershed North Khorasan)

نویسندگان [English]

  • Samaneh Sajedi
  • Behrang Esmaeili Shad
Department of Educational Sciences, Bojnourd branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify and prioritize the components of organizational well-being. The statistical population consisted of 150 employees of the Department of Natural Resources and Watershed of North Khorasan. Sampling, simple random sampling and sample size were determined based on Morgan's method of 108 people. Relying on the theoretical foundations, 4 dimensions, 14 components and 97 sub-components were identified. A questionnaire with 97 items was used to collect data that 0.92 reliability using Cronbach's alpha coefficient was calculated. Sampling method was classified random based on Morgan- Krejcie, 108 were determined. The results suggest that in order to manage organizational well-being in the area where research is required in three synthetic main components cntains social-psychological well-being, social-spiritual-mental well-being and socai-mental well-being. Friedman test results also showed that the components of the balance of positive emotions and job satisfaction had highest and lowest priority in the realization of organizational well-being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational well-being
  • psychological well-being
  • Spritiual well-being
  • mental well-being