شناسایی مولفه های مؤثر در استقرار نظام بهروزی سازمانی (مورد مطالعه: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.

چکیده

پژوهش با هدف شناسایی مولفه های بهروزی سازمانی و اولویت بندی آنها انجام شد. جامعه آماری 150تن کارکنان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی بود. روش نمونه گیری، تصادفی ساده و حجم نمونه بر اساس روش مورگان 108 نفر تعیین شد. با مطالعه مبانی نظری، 4 بعد اصلی، 14 مولفه و 97 زیرمولفه موثر در بهروزی سازمانی شناسایی شد. روش تحلیل آماری، تحلیل عامل اکتشافی است. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته 97 گویه ای که دارای روایی صوری و محتوایی بوده و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، 92/0 محاسبه شد. نتایج بیانگر این هستند که به منظور تحقق بهروزی سازمانی لازم است مولفه ها در سه قالب ترکیبی شامل بهروزی اجتماعی- روانشناختی، بهروزی اجتماعی- ذهنی- معنوی و بهروزی اجتماعی- ذهنی گروه بندی شوند. همچنین نتایج آزمون رتبه ای فریدمن نشان داد به ترتیب مولفه های تعادل عواطف مثبت و رضایتمندی شغلی بیشترین و کمترین اولویت را در تحقق بهروزی سازمانی دارند.

کلیدواژه‌ها