بررسی تأثیرجهت گیری بین المللی کارآفرینی برعملکرد بین المللی بادرنظرداشتن نقش میانجی قابلیت شبکه‌؛استراتژی رقابتی وجهت گیری بین المللی بازار(مورد مطالعه:شرکت ملّی نفت ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت اجرایی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران.

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران.

چکیده

چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر جهت‌گیری بین‌المللی کارآفرینی بر عملکرد بین المللی با در نظر داشتن نقش میانجی قابلیت شبکه، استراتژی رقابتی و جهت-گیری بین المللی بازار است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و به این خاطر که به بررسی و تحلیل وضع موجود پرداخته است، روش به کارگرفته شده در این پژوهش تحلیلی ـ پیمایشی می‌باشد. جامعه مورد مطالعه، مدیران و کارکنان شرکت ملّی نفت می‌باشند (با تحصیلات لیسانس،فوق لیسانس،دکترا) که تعداد آنان 460 نفر می باشد. با توجه به تعداد محدود کارکنان برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران به صورت تصادفی 210 نفر انتخاب ‏شد و پرسش ‏نامه میان این افراد توزیع گردید. برای جمع آوری داده‌های مربوط به مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخص‌های اولیه از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی شامل کتب، مقالات و مطالعات موردی استفاده شد. در آمار استنباطی ابتدا با توجه به ابعاد مورد نظر شاخص‌ها تعیین و استخراج گردیدند. پس از بررسی پایایی و روایی پرسشنامه، نرمال بودن داده‌ها با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنف بررسی شد، سپس با استفاده از آزمون مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل به بررسی فرضیات پرداخته شد. بر اساس نتایج به دست آمده تمام فرضیات پذیرفته شدند.

کلیدواژه‌ها