بررسی تأثیرجهت گیری بین المللی کارآفرینی برعملکرد بین المللی بادرنظرداشتن نقش میانجی قابلیت شبکه‌؛استراتژی رقابتی وجهت گیری بین المللی بازار(مورد مطالعه:شرکت ملّی نفت ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت اجرایی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران.

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران.

چکیده

چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر جهت‌گیری بین‌المللی کارآفرینی بر عملکرد بین المللی با در نظر داشتن نقش میانجی قابلیت شبکه، استراتژی رقابتی و جهت-گیری بین المللی بازار است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و به این خاطر که به بررسی و تحلیل وضع موجود پرداخته است، روش به کارگرفته شده در این پژوهش تحلیلی ـ پیمایشی می‌باشد. جامعه مورد مطالعه، مدیران و کارکنان شرکت ملّی نفت می‌باشند (با تحصیلات لیسانس،فوق لیسانس،دکترا) که تعداد آنان 460 نفر می باشد. با توجه به تعداد محدود کارکنان برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران به صورت تصادفی 210 نفر انتخاب ‏شد و پرسش ‏نامه میان این افراد توزیع گردید. برای جمع آوری داده‌های مربوط به مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخص‌های اولیه از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی شامل کتب، مقالات و مطالعات موردی استفاده شد. در آمار استنباطی ابتدا با توجه به ابعاد مورد نظر شاخص‌ها تعیین و استخراج گردیدند. پس از بررسی پایایی و روایی پرسشنامه، نرمال بودن داده‌ها با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنف بررسی شد، سپس با استفاده از آزمون مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل به بررسی فرضیات پرداخته شد. بر اساس نتایج به دست آمده تمام فرضیات پذیرفته شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of International Entrepreneurship Orientation on International Performance Considering The Mediating Role of Network Capability’ Competitive Strategy And International Market Orientation.(Case of Study National Iranian Oil Company)

نویسندگان [English]

  • Amin Dastpak 1
  • Mostafa Mobaleghi 2
1 Department of Executive management, Faculty of Management and Accounting, karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
2 Department of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, karaj Branch, Islamic Azad University, alborz, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the impact of international entrepreneurship orientation on international performance, considering the role of mediating network capability, competitive strategy and international market orientation. The present study is of a practical nature and because of the fact that it analyzes the status quo, the method used in this research is analytical-survey. The surveyed community is Iran's oil and gas company managers and staff, with 460 employees. According to the limited number of employees, 210 people were randomly selected from Cochran formula and a questionnaire was distributed among these people. For collecting data on theoretical foundations and extracting factors and indicators, library and internet resources including books, articles, and case studies were used. In inferential statistics, the indicators were first determined and extracted according to the dimensions. After checking the validity and reliability of the questionnaire, the data were normalized using Kolmogorov-Smirnov test. Then, using the Structural Equation Modeling Test and Lisrel software, we analyzed the hypotheses. Based on the results, all assumptions were accepted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International orientation
  • International orientation of entrepreneurship
  • International performance
  • Network capability
  • Competitive strategy
  • International market orientation
  • National Iranian Oil Company