شناسایی سبک های زندگی سرمایه گذاران ، میزان درگیری ذهنی و نوع تصمیم گیری خرید با رویکرد مالی – رفتاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازاریابی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف اصلی مقاله، شناسایی سبک های زندگی سرمایه گذاران، میزان درگیری ذهنی و نوع تصمیم گیری خرید با رویکرد مالی – رفتاری می باشد.این مقاله از نظر روش ، توصیفی – پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد. روش گرد آوری داد ها از طریق دو روش ثانویه و اولیه( پرسشنامه محقق ساخته با روایی مورد تایید خبرگان) انجام شد.پایایی تحقیق از طریق آلفای کرونباخ انجام گرفت. حجم نمونه آماری تحقیق طبق جدول کرجسی و مورگان و فرمول کوکران ، برای جامعه نا محدود 384 پرسشنامه تحلیل شد. روش نمونه گیری به صورت در دسترس انجام گرفته است . بعد از تحلیل داده ها از طریق نرم افزار های لیزرل و اس پی. اس .اس. نتایج به شرح زیر است:
سبک زندگی سرمایه گذاران ریسک پذیر (رتبه 1، نوع تصمیم گیری پیچیده و درگیری ذهنی جهت تصمیم گیری در سرمایه گذار ی بسیار زیاد است) ، سبک زندگی سرمایه گذاران متفکر (رتبه 2 ، نوع تصمیم گیری پیچیده و درگیری ذهنی جهت تصمیم گیری در سرمایه گذار ی بسیار زیاد است) ، سبک زندگی سرمایه گذاران خوشبین (رتبه 3 ، نوع تصمیم گیری محدود بوده و درگیری ذهنی جهت تصمیم گیری در سرمایه گذار ی محدود است)، سبک زندگی سرمایه گذاران محافظه کار (رتبه 4 ، نوع تصمیم گیری محدود بوده و درگیری ذهنی جهت تصمیم گیری در سرمایه گذار ی محدود است) و سبک زندگی سرمایه گذاران احساساتی (رتبه 5، نوع تصمیم گیری محدود بوده و درگیری ذهنی جهت تصمیم گیری در سرمایه گذار ی محدود می باشد).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the lifestyles of investors, the degree of mental conflict and the type of purchasing decision with a financial-behavioral approach

نویسندگان [English]

  • Sayyed Mohammadtaghi Hosseini kia 1
  • Vahid Reza Mirabi 2
1 Department of business Management, Faculty of Management, Central Tehran Branch, Isalamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of business Management, Faculty of Management, Central Tehran Branch, Isalamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main objective of the paper is to identify the life styles of investors, the degree of mental conflict and the types of purchasing decision-making with a financial-behavioral approach. In order to identify the lifestyle of investors, a number of lifestyle variables were given to a Delphi group. This paper is a methodological, descriptive-survey and purpose-oriented. The data collection method was carried out through two primary and secondary methods (a standard questionnaire with validated validity). Subsequent research was done by Cronbach's alpha. The sample size of the research was analyzed according to Krejcie and Morgan's table for a limited population of 384 questionnaires. Sampling method is available. After analyzing data through LaserL and SPS software. Basis. The results are as follows:
Lifestyle of risky investors (rank 1, complex decision-making, and mental conflicts are too high), lifestyle of thoughtful investors (rank 2, complex decision-making, and   mental conflicts are too high),), lifestyle of capital Optimistic (rank 3, type of decision making is limited and mental contention is low, lifestyle of conservative investors (rank 4, type of decision-making is limited and mental contention is low), and lifestyle of sentimental investors (rank 5, type of decision Restrictions are limited and mental contention is low).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investors' lifestyles (optimistic
  • conservative
  • risky
  • thoughtful
  • sentimental)
  • mental conflicts
  • types of purchasing decision-making