شناسایی سبک های زندگی سرمایه گذاران ، میزان درگیری ذهنی و نوع تصمیم گیری خرید با رویکرد مالی – رفتاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازاریابی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف اصلی مقاله، شناسایی سبک های زندگی سرمایه گذاران، میزان درگیری ذهنی و نوع تصمیم گیری خرید با رویکرد مالی – رفتاری می باشد.این مقاله از نظر روش ، توصیفی – پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد. روش گرد آوری داد ها از طریق دو روش ثانویه و اولیه( پرسشنامه محقق ساخته با روایی مورد تایید خبرگان) انجام شد.پایایی تحقیق از طریق آلفای کرونباخ انجام گرفت. حجم نمونه آماری تحقیق طبق جدول کرجسی و مورگان و فرمول کوکران ، برای جامعه نا محدود 384 پرسشنامه تحلیل شد. روش نمونه گیری به صورت در دسترس انجام گرفته است . بعد از تحلیل داده ها از طریق نرم افزار های لیزرل و اس پی. اس .اس. نتایج به شرح زیر است:
سبک زندگی سرمایه گذاران ریسک پذیر (رتبه 1، نوع تصمیم گیری پیچیده و درگیری ذهنی جهت تصمیم گیری در سرمایه گذار ی بسیار زیاد است) ، سبک زندگی سرمایه گذاران متفکر (رتبه 2 ، نوع تصمیم گیری پیچیده و درگیری ذهنی جهت تصمیم گیری در سرمایه گذار ی بسیار زیاد است) ، سبک زندگی سرمایه گذاران خوشبین (رتبه 3 ، نوع تصمیم گیری محدود بوده و درگیری ذهنی جهت تصمیم گیری در سرمایه گذار ی محدود است)، سبک زندگی سرمایه گذاران محافظه کار (رتبه 4 ، نوع تصمیم گیری محدود بوده و درگیری ذهنی جهت تصمیم گیری در سرمایه گذار ی محدود است) و سبک زندگی سرمایه گذاران احساساتی (رتبه 5، نوع تصمیم گیری محدود بوده و درگیری ذهنی جهت تصمیم گیری در سرمایه گذار ی محدود می باشد).

کلیدواژه‌ها