آوای کارکنان و پیامدهای سازمانی: تبیین چهار راهبرد آوای کارکنان بر اساس تغییرات دو متغیر تعدیل کننده فرهنگ عام گرا/خاص گرا و تبادل رهبر-عضو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

با وجود انجام پژوهش هایی پیرامون تاثیر آوای کارکنان بر پیامدهای سازمانی نظیر رضایت شغلی، تعهد سازمانی، تحلیل رفتگی و ترک خدمت، مطالعات اندکی به بررسی تاثیر متغیرهای دیگر در رابطه میان این متغیرها پرداخته اند. بنابراین با توجه به تاثیر بالای آوای کارکنان در پیامدهای سازمانی، شناخت چنین متغیرهایی اهمیت بسیار دارد. از اینرو پژوهش حاضر به بررسی نقش تعدیل کننده فرهنگ سازمانی (عام گرا/خاص گرا) و تبادل رهبر- عضو در رابطه میان آوای کارکنان و پیامدهای سازمانی پرداخته است.
جامعه آماری شامل کلیه مدیران و غیر مدیران سازمان مرکزی بانک صادرات بوده که تعداد آنان 2063 نفر می باشد. حجم نمونه در سطح خطای 05/0، 330 نفر برآورد و اعضاء نمونه آماری به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه ای محقق ساخته جمع آوری شد. فرضیه ها با روش مدلسازی معادلات ساختاری و با کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس آزمون گردیدند.
یافته های پژوهش نشان می دهد، که فرهنگ عام گرا و تبادل رهبر-عضو تاثیر مثبت صدای کارکنان بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی و تاثیر منفی آن بر ترک خدمت و تحلیل رفتگی را افزایش می دهد. براساس یافته ها میتوان نتیجه گرفت استقرار فرهنگ سازمانی عام گرا و نیز بهبود روابط بین رهبران و کارکنان، اثرات مثبت آوای کارکنان بر پیامدهای سازمانی را تقویت می نماید.همچنین چهار راهبرد سازمانی صدای کارکنان بر اساس تغییرات دو متغیر فرهنگ عام گرا و تبادل رهبر-عضو به صورت ماتریس سه گانه تعریف و ترسیم شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Voice of Employees and Organizational Consequences: The Voice of employees’ Strategies based on the moderating roles of Leader-Member Exchange and Culture (Universalism& Particularism)

نویسندگان [English]

  • Gholamali Tabarsa
  • Ali Rezaian
  • Parisa Falaki
Department of public Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Although research has been conducted on the impact of voice of employees on organizational consequences, few studies have investigated the impact of other variables on the relationship between these variables. Therefore, given the high impact of voice of employees on organizational consequences, it is important to recognize such variables. Therefore, the present study investigates the moderating roles of organizational culture and leader-member exchange in this regard. The population consisted of 2063 employees of Central Bank of Saderat. The data were collected through a researcher-made questionnaire and the hypotheses were tested using Structural Equation Modeling with the help of Smart PLS software. It can be concluded that populist culture and improved relationships between leaders and employees reinforce the positive effects of voice of employees on organizational consequences. Also, four strategies of voice of employees are explained based on these two variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture (Universalism& Particularism)
  • Leader-Member Exchange (LMX)
  • Organizational Consequences
  • Voice of Employees