بررسی رابطه بین عوامل موثر بر استراتژی کارآفرینی سازمانی( مورد مطالعه: شرکتهای تحت پوشش سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری ، واحدقزوین، دانشگاه‌آزاداسلامی، قزوین، ایران

2 گروه مدیریت دولتی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحدقزوین، دانشگاه آزاداسلامی ، قزوین، ایران

4 گروه کسب و کار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین عوامل موثر بر استراتژی کارآفرینی صورت گرفته است. تحقیق حاضر بر حسب هدف توسعه ای و کاربردی بوده و بر حسب نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکتهای وابسته سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و روش نمونه گیری در این تحقیق از میان شرکتهای مذکور به تعداد 36 عدد بوده است. به منظور تعیین پایایی پرسشنامه به کمک نرم افزار SPSS آلفای کرونباخ به میزان 71/0 به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل از نرم افزار SPSS استفاده گردید و تحلیل عاملی تاییدی برای بررسی روایی سازه ابزار اندازه گیری به کمک نرم افزارPLS انجام گرفت. نتایج حاصله نشان داد که از میان 13 رابطه، تعداد 9 رابطه تایید شده است. و تمامی روابط جهت مثبت دارند. (05/0>P). یافته ها نشان می دهد که متغیر مستقل محرک های بیرونی مستقیما بر نتایج فردی و سازمانی بی تاثیر است، اما توانسته است تاثیر معنی داری بر دیدگاه استراتژیک و گرایش و رفتار کارآفرینانه داشته باشد. متغیر مستقل شناخت کارآفرینانه بر نتایج فردی و سازمانی تاثیرگذار است و تاثیر معنی داری نیز بر دیدگاه استراتژیک، معماری سازمانی و گرایش و رفتار کارآفرینانه داشته دارد. از بین سه متغیر وابسته میانی (دیدگاه استراتژیک، معماری سازمانی و گرایش و رفتار کارآفرینانه)، دو متغیر معماری سازمانی و گرایش و رفتار کارآفرینانه بر نتایج فردی و سازمانی تاثیر دارند (05/0>P) و دیدگاه استراتژیک بر نتایج فردی و سازمانی بی تاثیر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Factors Affecting Organizational Entrepreneurship Strategy (Case Study: Companies Covered by Iran Mines and Minerals Development and Renovation Organization)

نویسندگان [English]

  • abbas ziaeikia 1
  • Ali jahangiri 2
  • javad mehrabi 3
  • Ali Davari 4
1 Department of Entrepreneurship, Faculty of Management and Accounting, Qazvin Branch, Isalamic Azad University, Qazvin, iran
2 Department of public Management, Institute for Management and Planning Education and Research, Tehran, iran
3 Department of public Management, Faculty of Management and Accounting, Qazvin Branch, Isalamic Azad University, Qazvin, iran
4 Department of Business Creation, faculty of Entrepreneurship,Tehran university, Tehran, iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between factors affecting entrepreneurship strategy. The present study is of developmental and applied purpose and is a descriptive survey in terms of data collection. The statistical population of this research consisted of affiliated companies of Iran Mineral Development and Renovation Organization (Imidro) and sampling method in this research was 36 of them. The reliability of the questionnaire was calculated 0.71 by Cronbach's alpha. SPSS software was used for analysis and confirmatory factor analysis was performed to evaluate the construct validity of the measuring instruments using PLS software. The results showed that out of 13 relationships, 9 were confirmed. And all relationships have a positive direction. (P <0.05). The findings show that the independent variable of external stimuli is not directly influenced by individual and organizational outcomes, but has been able to have a significant effect on strategic perspective and entrepreneurial orientation and behavior. The independent variable of entrepreneurial cognition influences individual and organizational outcomes And it has a significant impact on strategic vision, organizational architecture and entrepreneurial orientation and behavior. Of the three intermediate dependent variables (Strategic Perspective, Organizational Architecture and Entrepreneurial Behavior and Behavior), the two variables of Organizational Architecture and Entrepreneurial Behavior and Behavior affect Individual and Organizational Outcomes (P <0.05) and Strategic Perspective on Individual and Organizational Outcomes. It has been ineffective The strategic perspective has a positive impact on organizational architecture, which means that the strategic perspective indirectly influences the results. These are indicative of the fact that in the structure of the firms under study, corporate strategies are not embedded in the concept of organizational entrepreneurship. The second point that emerges from this research is that entrepreneurial culture does not exist in companies and if it is the case, individually or individually, that entrepreneurial activity is undertaken independently, it is spontaneous. Another issue we have come up with as a result of this research, and perhaps the root of many of the problems and failures of recent years in companies that are state-owned or state-owned or all of their stocks, is that despite the fact that Managers and executives seem to agree with entrepreneurial and innovative activities, but this is still a slogan and in practice they do not believe in entrepreneurship and so on.

کلیدواژه‌ها [English]

  • corporate entrepreneurship
  • Corporate Entrepreneurship Strategy
  • Organizational architecture
  • Environmental factors