تاثیر سبک رهبری بر سواد مالی کارکنان با توجه به نقش جو سازمانی و یادگیری در صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

3 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

نقش رهبری بر بهبود و رشد سواد مالی کارکنان انکارناپریر است به طوری که افراد دارای سواد مالی در محیط اقتصادی تاثیربسزایی در دستیابی به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت برای مدیران فراهم می آورند از این رو هدف این پژوهش تعیین تاثیر سبک رهبری بر سواد مالی با توجه به نقش میانجی جو سازمانی و یادگیری در بین کارکنان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری می باشد. روش تحقیق بر مبنای هدف کاربردی و بر اساس گرداوری داده ها توصیفی- پیمایشی است،جامعه آماری کارکنان صندوق رفاه دانشجویان است که تعداد آنها در مجموع برابر250 عدد می باشد که از این تعداد 150پرسشنامه به عنوان نمونه تکمیل و با استفاده از نرم افزار pls ,spss مورد تحلیل قرار گرفته است.پایایی پرسشنامه رهبری با استفاده از آلفای کرونباخ 0.934 ، پرسشنامه جو سازمانی0.754 و پرسشنامه یادگیری 0.877تعیین گردید .نتایج نشان داد که سبک رهبری هم به صورت مستقیم و هم به واسطه یادگیری سازمانی و جو سازمانی ، تاثیر معناداری بر سواد مالی افراد دارد همچنین نتایج نشان داد جو سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر یادگیری سازمانی دارد.
واژگان کلیدی : سبک رهبری ، سواد مالی ،دانش مالی، یادگیری و جو سازمانی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Leadership Style on Financial Literacy of Employees Regarding the Role of Organizational Climate and Learning in the Welfare Fund of Students of the Ministry of Science and Research & Technology

نویسندگان [English]

  • Mohammadhasan kafaeimehr 1
  • Mohammadreza mardani 2
  • Sedigheh toohian esfahani 3
1 Department of public Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 department of Human Resource Management, Faculty of Management and Strategic Planning, Imam Hossein Comprehensive University, Tehran, Iran.
3 Department of public Management, Faculty of Management, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The role of leadership is on the improvement and growth of financial literacy of undeniable employees, so that people with financial literacy in the economic environment will have an effective effect on achieving short- and long-term goals for managers. Therefore, the purpose of this research is to determine the impact of leadership style on financial literacy Staffing, the impact of leadership style on the organization's learning on financial literacy, determining the impact of leadership style with respect to business on financial literacy and determining the impact of learning on the organizational climate of staff members of the Welfare Fund of the Ministry of Science, Research and Technology. In this research, the dependent variable is the financial literacy of employees and the independent variable of staff leadership style, but it should be mentioned as the role of organizational and learning mediator. In this research, which is a descriptive survey research, the statistical population is the staff of the Welfare Fund of Students whose total number is 250, of which 150 completed questionnaires were completed and analyzed using pls, spss software. The reliability of the leadership questionnaire was determined using Cronbach's alpha (0.937), Organizational Climate Questionnaire (0.784), and Learning Questionnaire (0.919). Using Cochran's formula, the data was normalized. The results showed that leadership style, both directly and through organizational learning and organizational climate, had a significant effect on financial literacy of individuals. Also, results showed that organizational climate has a positive and significant effect on organizational learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership
  • Learning
  • financial literacy and organizational climat