تاثیر سبک رهبری بر سواد مالی کارکنان با توجه به نقش جو سازمانی و یادگیری در صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

3 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

نقش رهبری بر بهبود و رشد سواد مالی کارکنان انکارناپریر است به طوری که افراد دارای سواد مالی در محیط اقتصادی تاثیربسزایی در دستیابی به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت برای مدیران فراهم می آورند از این رو هدف این پژوهش تعیین تاثیر سبک رهبری بر سواد مالی با توجه به نقش میانجی جو سازمانی و یادگیری در بین کارکنان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری می باشد. روش تحقیق بر مبنای هدف کاربردی و بر اساس گرداوری داده ها توصیفی- پیمایشی است،جامعه آماری کارکنان صندوق رفاه دانشجویان است که تعداد آنها در مجموع برابر250 عدد می باشد که از این تعداد 150پرسشنامه به عنوان نمونه تکمیل و با استفاده از نرم افزار pls ,spss مورد تحلیل قرار گرفته است.پایایی پرسشنامه رهبری با استفاده از آلفای کرونباخ 0.934 ، پرسشنامه جو سازمانی0.754 و پرسشنامه یادگیری 0.877تعیین گردید .نتایج نشان داد که سبک رهبری هم به صورت مستقیم و هم به واسطه یادگیری سازمانی و جو سازمانی ، تاثیر معناداری بر سواد مالی افراد دارد همچنین نتایج نشان داد جو سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر یادگیری سازمانی دارد.
واژگان کلیدی : سبک رهبری ، سواد مالی ،دانش مالی، یادگیری و جو سازمانی

کلیدواژه‌ها