ارایه مدل توسعه کسب و کارهای خانگی در شهر تهران مبتنی بر رویکرد محله محوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

3 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران.

چکیده

در این پژوهش به منظور ارایه مدل توسعه کسب و کارهای خانگی در شهر تهران مبتنی بر رویکرد محله محوری به روش آمیخته ، نخست با استفاده از تحلیل محتوای استقرایی؛ با شناسایی 621 کد مفهوم، کدگذاری و دسته بندی آنها در سه مرحله نهایتا 186 شاخص اصلی؛ در شش بعد و 27 مولفه، تبیین و در ادامه با استفاده از تکنیک دلفی سه مرحله ای در بین 32 نفر از خبرگان علمی و اجرایی، این شاخص ها مورد جرح و تعدیل قرار گرفت. نهایتا مدل کیفی توسعه کسب و کارهای خانگی در شهر تهران مبتنی بر رویکرد محله محوری در شش بعد کسب و کار خانگی ، فرهنگ سازی اشتغال زنان ، تقویت فرهنگ کار، تقویت هویت محلی ، رویکرد محله محوری در مدیریت شهری و توانمندسازی زنان ارائه شد. در مرحله دوم تحقیق، حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر برآورد شد و پس از گردآوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهش در دو سطح توصیفی با استفاده از شاخص های آماری(نظیر فراوانی، درصد و میانگین) و سطح استنباطی( آزمون لوین، آزمون تی تست)، تحلیل عاملی تاٌییدی، با استفاده از Spss 22 وLisrel8.54 و Excel صورت گرفت. معناداری ضرایب و پارامترهای بدست آمده ابعاد فرهنگ سازی اشتغال زنان ، تقویت فرهنگ کار، تقویت هویت محلی ، رویکرد محله محوری در مدیریت شهری و توانمندسازی زنان نشان داد که تمامی ضرایب بدست آمده، معنادار می باشند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Delivery a model for home business development on the basis of neighborhood oriented approach in the in Tehran Metropolis

نویسندگان [English]

  • Sharam Alipour 1
  • Sayyed Mahmoud Hashemi 2
  • Mohsen Ameri Sharabi 3
1 Department of Cultural Affairs Management and planning, Faculty of Management and Accounting, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Management, Faculty of Management, Naragh Branch, Islamic Azad university, Naragh, iran
چکیده [English]

This study discussed the Design and delivery a Designing a Cultural model for home business development on the basis of neighborhood oriented approach in the in Tehran Metropolis This research was an applied study of the purpose and methodologically as qualitative methods. After analyzing the data, 27 components  of 621 concept codes were obtained  and then classified at  six dimensions including, home business, culture making of women job involvement, job culture enhancement, neighborhood identity enhancement  ,  Neighborhood oriented approach in urban Management ,empowerment of women . In the second study, the sample size was estimated as 344 people based on  Cochran formula and after data collection,  the statistical analysis of survey data was performed  in two descriptive levels using statistical parameters (such as frequency, percentage, elongation , mean) and inferential statistics (Levin test, t-test), confirmatory factor analysis using Spss 22 , Lisrel8.54 and Excel. Significant coefficients and parameters of factors, home business, culture making of women job involvement, job culture enhancement, neighborhood identity enhancement  ,  Neighborhood oriented approach in urban Management ,empowerment of women.showed that all of the coefficients obtained are significant. The results of principal component analysis showed that among the dimensions of the home business development in Tehran, the empowerment of women has the greatest impact (0/89).and the job culture enhancement has the latest impact in the home business development in Tehran (0/67).  and the respondents are not satisfied with all other components of  questions and they express  negative opinions and all components  in the Cultural model for home business development in Tehran are enjoyed of high functionality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Home Business
  • culture making of women job involvement
  • job culture enhancement
  • neighborhood identity enhancement
  • Neighborhood oriented approach in urban Management
  • empowerment of women