بررسی رابطه بین مدیریت دانش و استراتژی‌های کسب و کار(مطالعه موردی شرکت بهسازان کاوش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت راهبردی، دانشکده مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.(

3 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، واحد شهریار، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران .

چکیده

امروزه سازمان هایی که رقابت در بازار را موضوع محوری برای خود قلمداد می‌کنند، مدیریت دانش را به عنوان یکی از فعالیت‌های مطرح برای اثر بخشی فعالیت هایشان در نظر می‌گیرند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت دانش و استراتژی های کسب و کار است. این پژوهش از نوع همبستگی است و برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه طیف پنج گزینه‌ای لیکرت استفاده‌شده است. جامعۀ آماری پژوهش حاضر کارکنان شرکت بهسازان کاوش است. طبق جدول مورگان کرجسی نمونه انتخابی 120 نفر از بین کارمندان آن شرکت انجام گرفت و روش نمونه‌گیری در این پژوهش در دسترس بوده است. به منظور اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه‌های استاندارد مدیریت دانش گلد و همکاران(2001) و استراتژی‌های کسب و کار بهبودی (1396) استفاده شد که پایایی سوالات آن از طریق آلفای کرونباخ 87/0 و 85/0 بدست آمد که نشان دهنده این است که ابزار مذکور از ضریب اعتبار مناسب برخوردار بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل معادلات ساختاری و همچنین نرم افزار SPSS و AMOS استفاده گردید. یافته‌ها نشان می دهد که بین مدیریت دانش(مولفه‌های کسب، انتقال، بکارگیری و ثبت و ضبط دانش) با استراتژی های کسب و کار(مولفه‌های رهبری هزینه و تمایز) ارتباط معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Knowledge Management and Business Strategies (Case Study of Behzazan Kavoush Company)

نویسندگان [English]

  • Ghohamreza Salimi 1
  • Dariush Tahmasebi Aghbolaghi 2
  • Masoud Shabani 3
1 Department of Strategic Management, Faculty of Strategic Management, National Defense University, Tehran, Iran.
2 Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Department of industrial Engineering, Faculty of Engineering, Shahriar Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Organizations today, which consider market competition as a central issue, consider knowledge management as one of the activities to be effective in their activities. The purpose of the present study is to investigate the relationship between knowledge management and business strategies. This research is a correlational study and Likert five-point spectrum questionnaire was used for data collection. The statistical population of this study is employees of Behzazan Kavoush Company. According to Morgan Krejcie's table, a sample of 120 employees was selected and the sampling method was available in this study. To measure the research variables, Goldman et al.'s (2001) standard questionnaires of knowledge management and remedial business strategies (1396) were used. The instrument had a validity coefficient. Structural equation modeling as well as SPSS and AMOS software were used for data analysis. The findings show that there is a significant relationship between knowledge management (acquisition components, transfer, utilization and recording of knowledge) and business strategies (cost leadership and differentiation components).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management
  • Business Strategies
  • Behzazan Kavoush Company