بررسی رابطه بین مدیریت دانش و استراتژی‌های کسب و کار(مطالعه موردی شرکت بهسازان کاوش)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت راهبردی، دانشکده مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.(

3 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، واحد شهریار، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران .

چکیده

امروزه سازمان هایی که رقابت در بازار را موضوع محوری برای خود قلمداد می‌کنند، مدیریت دانش را به عنوان یکی از فعالیت‌های مطرح برای اثر بخشی فعالیت هایشان در نظر می‌گیرند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت دانش و استراتژی های کسب و کار است. این پژوهش از نوع همبستگی است و برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه طیف پنج گزینه‌ای لیکرت استفاده‌شده است. جامعۀ آماری پژوهش حاضر کارکنان شرکت بهسازان کاوش است. طبق جدول مورگان کرجسی نمونه انتخابی 120 نفر از بین کارمندان آن شرکت انجام گرفت و روش نمونه‌گیری در این پژوهش در دسترس بوده است. به منظور اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه‌های استاندارد مدیریت دانش گلد و همکاران(2001) و استراتژی‌های کسب و کار بهبودی (1396) استفاده شد که پایایی سوالات آن از طریق آلفای کرونباخ 87/0 و 85/0 بدست آمد که نشان دهنده این است که ابزار مذکور از ضریب اعتبار مناسب برخوردار بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل معادلات ساختاری و همچنین نرم افزار SPSS و AMOS استفاده گردید. یافته‌ها نشان می دهد که بین مدیریت دانش(مولفه‌های کسب، انتقال، بکارگیری و ثبت و ضبط دانش) با استراتژی های کسب و کار(مولفه‌های رهبری هزینه و تمایز) ارتباط معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها