ارائه مدل کارکردهای پیدا و پنهان بازاریابی با تمرکز بر مادی گرایی با استفاده از نظریه زمینه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف این تحقیق ارائه مدلی جامع در ارتباط با کارکردهای مثبت و منفی بازاریابی در زیست‌ جهان مدرن است. کارکردهای مثبتی که بازاریابی تا کنون بر آن ها متمرکز بوده و کارکردهای منفی ای که با توجه به مشکلاتی که در جوامع مصرفی در سطوح فردی و اجتماعی پدید آمده است بایستی بدان ها نگاهی جدی شود. روش تحقیق حاضر متمرکز بر استفاده از روش نظریه زمینه ای با هدف رسیدن به یک مدل جامع در ارتباط با روی سیاه بازاریابی بوده و سپس با استفاده از ابزار پرسشنامه که در میان 430 نفر از مشتریان فروشگاه های زنجیره ای توزیع گردیده است کوشیده است به آزمون مدل پرداخته است. رویکرد این تحقیق مبنی بر اکتشاف زمینه هایی نظری بوده است که در پرتو آن مصرف کننده، تولید کننده و بازاریاب در خلال فعالیت های روزمره و زندگی تحت پارادایم مدرن و مصرفی به آگاهی عمیق تری نسبت به وجوه گوناگون رفتارهای خود دست یابند. نتایج تحقیق حاضر در بخش کیفی که از دل مصاحبه های عمقی به دست آمده است ما را به این نتیجه رسانده است که مادی گرایی و ازخودبیگانگی انسانِ مصرف کننده تبدیل به یکی از محوری ترین مفاهیم زندگی انسان مدرن بدل گشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the model of dark side of marketing with focusing on materialism based on a grounded theory model

نویسندگان [English]

  • Sayyed Farhang Abroomandi 1
  • Bahram Kheiri 1
  • Ahmad Vedadi 2
1 Department of Business Management, Faculty of Management, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of public Management, Faculty of Management, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. Ahm
چکیده [English]

The purpose of this research is to provide a comprehensive model of the positive and negative functions of marketing in the modern world. The positive functions that marketing science has focused on so far and the negative functions that have to be taken seriously in light of the problems that have arisen in consumer societies at the individual and social levels. The methodology of the present study focuses on the use grounded theory in order to achieve a comprehensive marketing model. And then attempted to test the model using a questionnaire tool distributed among 430 chain stores consumers. The research's approach was to explore theoretical context in which the consumer, manufacturer, and marketer, through the daily activities and living under the modern paradigm and consumerism, gained a deeper awareness of the various aspects of their behaviors. The results of this research in the qualitative section obtained through in-depth interviews have led us to conclude that materialism and the alienation of the consumer human being have become one of the most fundamental concepts of modern human life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • materialism
  • dark side of marketing
  • Manifest and Latent Functions
  • Grounded Theory