طراحی مدل بهینه مدیریت الکترونیک منابع انسانی در بانک رفاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی ، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین، ایران.

2 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

4 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: مدیریت الکترونیک منابع انسانی یکی از راه های اجرای راهبرد ها منابع انسانی،سیاست ها و عملیات مربوط به منابع انسانی در سازمان ها است. هدف از این تحقیق، ارائه مدلی جهت بهینه سازی استقرار مدیریت الکترونیک منابع انسانی در نظام بانکداری ایران(مورد مطالعه: حوزه ستادی بانک رفاه)است. روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی،هدف پژوهش اکتشافی،نوع داده ها کمی و کیفی و روش اجرا به صورت میدانی و ابزار پرسشنامه و مصاحبه بوده است.روایی و پایائی پرسشنامه ها مورد تایید قرار گرفت.جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران و کارکنان حوزه ستادی بانک رفاه بود. نمونه آماری به وسیله فرمول کوکران و به تعداد 277 نفر از کارکنان و مدیران بانک رفاه به عنوان نمونه انتخاب شدند. که روش های آزمون آماری بهینه سازی زنجیره مارکوف پنهان جهت تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت که این آزمون های آماری توسط نرم مطلب انجام شد. یافته ها:6 دسته از عوامل مهم در استقرار بهینه مدیریت الکترونیک منابع انسانی در بانک رفاه تاثیر گذار هستند که شامل عوامل سازمانی، محیطی(دولت)، فرایندی، فرهنگی، فناورانه و فردی می باشند.همچنین نتایج نشان میدهدکه در بانک رفاه با عوامل فرایندی 708/23،عوامل سازمانی 603/10،عوامل فناورانه 652/12، عوامل محیطی 960/11،عوامل فرهنگی 218/15،عوامل فردی 663/26 استقرار مدیریت الکترونیک منابع انسانی را بهینه خواهد بود. نتایج: نتایج نشان داد که عوامل فردی از نظر نگرش اسلامی کارکنان بیشترین تاثیر و بعد به ترتیب عوامل فرایندی، فرهنگی، فناورانه، فرهنگی، محیطی و سازمانی در استقرار بهینه مدیریت الکترونیک منابع انسانی نقش خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها