طراحی مدل بهینه مدیریت الکترونیک منابع انسانی در بانک رفاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی ، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین، ایران.

2 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

4 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: مدیریت الکترونیک منابع انسانی یکی از راه های اجرای راهبرد ها منابع انسانی،سیاست ها و عملیات مربوط به منابع انسانی در سازمان ها است. هدف از این تحقیق، ارائه مدلی جهت بهینه سازی استقرار مدیریت الکترونیک منابع انسانی در نظام بانکداری ایران(مورد مطالعه: حوزه ستادی بانک رفاه)است. روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی،هدف پژوهش اکتشافی،نوع داده ها کمی و کیفی و روش اجرا به صورت میدانی و ابزار پرسشنامه و مصاحبه بوده است.روایی و پایائی پرسشنامه ها مورد تایید قرار گرفت.جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران و کارکنان حوزه ستادی بانک رفاه بود. نمونه آماری به وسیله فرمول کوکران و به تعداد 277 نفر از کارکنان و مدیران بانک رفاه به عنوان نمونه انتخاب شدند. که روش های آزمون آماری بهینه سازی زنجیره مارکوف پنهان جهت تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت که این آزمون های آماری توسط نرم مطلب انجام شد. یافته ها:6 دسته از عوامل مهم در استقرار بهینه مدیریت الکترونیک منابع انسانی در بانک رفاه تاثیر گذار هستند که شامل عوامل سازمانی، محیطی(دولت)، فرایندی، فرهنگی، فناورانه و فردی می باشند.همچنین نتایج نشان میدهدکه در بانک رفاه با عوامل فرایندی 708/23،عوامل سازمانی 603/10،عوامل فناورانه 652/12، عوامل محیطی 960/11،عوامل فرهنگی 218/15،عوامل فردی 663/26 استقرار مدیریت الکترونیک منابع انسانی را بهینه خواهد بود. نتایج: نتایج نشان داد که عوامل فردی از نظر نگرش اسلامی کارکنان بیشترین تاثیر و بعد به ترتیب عوامل فرایندی، فرهنگی، فناورانه، فرهنگی، محیطی و سازمانی در استقرار بهینه مدیریت الکترونیک منابع انسانی نقش خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The design of the optimal model of electronic resources management in the refah bank

نویسندگان [English]

  • Mehrzad sarfarazi 1
  • Gholamreza memarzadeh Tehran 2
  • Sayyed Mahdi alvani 3
  • Mohammadail afshar kazemiv 4
1 Department of public Management, Faculty of Management and Accounting, Qazvin Branch, Isalamic Azad University, Qazvin, iran.
2 Department of public Management, , Faculty of Management and Economics, Sciences and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of public Management, Faculty of Management and Accounting, Qazvin Branch, Isalamic Azad University, Qazvin, iran
4 Department of Industrial Management, Faculty of Management, Central Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Objective: Human resource electronic management is one of the ways to implement human resource strategies, policies and operations related to human resources in organizations. The purpose of this research is to provide a model for optimizing the establishment of human resources electronic management in the banking system of Iran (Case study: Refah headquarters). Methodology: The present research is an applied research, the purpose of exploratory research, the quantitative and qualitative data types, and the method of implementation in the field and the questionnaire and interviewing tool. Validity and reliability of the questionnaires were approved. The statistical population of this research consisted of all managers and staff of the headquarters of the Bank of Welfare. The sample was selected by the Cochran formula and 277 employees and managers of the Bank of Welfare. The statistical methods of hidden markup chain optimization were used to analyze the data. These statistical tests were performed by soft content. Findings: There are six categories of important factors in the optimal deployment of human resource management in the Bank of Welfare, which include organizational, environmental (government), process, cultural, technological and personal factors. Also, the results indicate that at the Welfare Bank With processor factors of 23/708, organizational factors of 10/603, technological factors 12/652, environmental factors 11/6/11, cultural factors 15/198, individual factors 6/663 The optimization of the establishment of human resources electronic management would be optimal. Results: The results showed that individual factors influenced the Islamic attitude of employees and then, in order of process, cultural, technological, cultural, environmental and organizational factors, in the establishment of optimal management of human resources electronic resources.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resource management
  • Organizational Factors
  • environmental factors (government)
  • process factors
  • Cultural Factors
  • technological factors and individual factors