بررسی ریسک فرآگیر درماندگی مالی بین شرکت های زنجیره تامین خودرو در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تعدد شرکت­هایی که دچار درماندگی مالی در کشورهای مختلف شده­اند و همچنین سرایت­پذیری آن بر شرکت­های دیگر باعث شده است تحقیقاتی در مورد روش پیش­بینی چنین شرایطی و همچنین تاثیر آن بر سایر شرکت­ها در بازارهای مالی صورت گیرد. در این راستا این مطالعه به بررسی سرایت درماندگی مالی در شرکت های زنجیره تامین خودرو می­پردازد. برای این منظور ابتدا با استفاده از روش KMV سری زمانی احتمال نکول و فاصله تا نکول 4 شرکت زنجیره تامین ایران خودرو و 4 شرکت زنجیره تامین سایپا محاسبه شده سپس با استفاده از مدل گارچ چندمتغیره سرایت پذیری درماندگی مالی در شرکت­های زنجیره تامین این دو خودروساز عمده در مدل­های مجزا مورد آزمون قرار گرفته است.  نتایج برآورد مدل برای شرکت­های زنجیره تامین ایران خودرو نشان داد احتمال نکول باوقفه بر احتمال نکول شرکت­های زنجیره تامین(ختوقا، خفنر و خوساز) در سطح اطمینان 95 درصد منفی و معنادار است.

کلیدواژه‌ها