بررسی نقش هویت و طنین برند در ایجاد حس درگیری برند مشتری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، واحد ملایر ، دانشگاه آزاد اسلامی. ملایر.ایران.

چکیده

مطالعه‌ی پیش‌رو با هدف بررسی تأثیر هویت و طنین برند بر درگیری برند مشتریان نمایندگی‌های شرکت ایران‌خودرو  شهرستان همدان صورت پذیرفت. این پژوهش در نوع خود یک مطالعه‌ی کاربردی، کمّی و پیمایشی بود که به صورت مقطعی اجرا شد. جامعه‌ی آماری این پژوهش مشتریان نمایندگی‌های شرکت ایران‌خودرو در شهرستان همدان بودند که نمونه‌ای 384 نفری از میان آنها به صورت تصادفی ساده و بدون جایگذاری انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌های این پژوهش پرسشنامه‌ی استاندارد بود که به منظور سنجش روایی  از روش روایی محتوا و برای سنجش  پایایی‌ از روش آلفا ی کرونباخ استفاده شد و روایی و پایایی آنها مورد تأیید قرار گرفت. چون متغیرهای پزوهش نرمال نبودند به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی بهره گرفته و با نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس اجرا شد. یافته‌ها نشان می‌دهند که هویت و طنین برند و مؤلفه‌هایشان به جز مؤلفه‌ی مشارکت فعال، بر درگیری برند مشتریان تأثیر معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Brand Identity and Brand Resonance's Role in Customer Brand Engagement

نویسنده [English]

  • zahra shirazian
Department of Management, Faculty of Management, Malayer branch, Islamic Azad University, ,Malayer ,Iran.
چکیده [English]

Research shows that identity and brand resilience affect the mental conflicts of customers and organizations can plan long-term benefits by planning. A leading study was conducted to investigate the effect of identity and brand resilience on customer brand affairs of Irankhodro Company's dealers in Hamedan city. This research was a practical, quantitative, and cross-sectional study. The statistical population of this research was customers of Irankhodro Company's dealerships in Hamedan city. A sample of 384 members was selected randomly and without placement. The data collection tool was a standard questionnaire whose validity and reliability were verified and confirmed The content validity method was used to evaluate the validity and reliability of the Cronbach Alpha method was used. In order to analyze the data, structural equations based on partial least squares were used and implemented with Smart Pilar software. The findings show that identity and brand resonance and their components have a significant effect on consumer brand involvement, with the exception of active participation component.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand Identity
  • Brand Resonance
  • Customer Brand Engagement