تأثیر مدیریت منابع و مصارف بر کارایی بانک‌ها با تأکید بر نقش تعدیل‌کنندگی حاکمیت شرکتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری،دانشکده علوم انسانی ،واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

2 گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی ، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

3 گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی ، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

4 گروه مدیریت مالی،دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

چکیده

چکیده
بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﯼ ﭘﻮﻟﯽ ﻭ ﻣﺎﻟﯽ، ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﺭﺷﺪ ﻭ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ. رسالت بانک‌ها عمدتاً بر این اصل استوار است که از یک سو وجوه سرگردان جامعه را در قالب سپرده‌ها (منابع) جمع‌آوری و از سوی دیگر سعی در تخصیص بهینه منابع تحت عنوان تسهیلات (مصارف) در بخش های گوناگون اقتصادی نمایند تا بتوانند مطابق با اهداف دولت در راستای تحقق توسعه پایدار از منابع جمع‌آوری شده به صورت هدفمند استفاده کنند. هدف اصلی پژوهش تجربی حاضر بررسی نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی بر تعامل بین مدیریت منابع و مصارف و کارایی عملیاتی بانک‌ها است. جهت رسیدن به این هدف، از مدل‌های رگرسیونی به روش داده‌های ترکیبی،هت رسیدن به این هدف، از مدل‌های رگرسیونی به روش داده‌های ترکیبی برای دوره زمانی 1391 تا 1397 و با انتخاب کلیه بانک‌های خصوصی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان نمونه آماری استفاده ‌شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد که مدیریت منابع و مصارف بر کارایی عملیاتی بانک‌ها تأثیر معنی‌داری دارد. همچنین تاثیر معنی دار حاکمیت شرکتی بر تعامل بین مدیریت مصارف و کارایی عملیاتی بانک‌ها مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Resource Management and Consumption on Banking Performance by Emphasizing the Moderating Role of Corporate Governance

نویسندگان [English]

  • mir morteza mousavi 1
  • asgar pakmaram 2
  • jamal bahrisales 3
  • hasan ghalibaf asl 4
1 Department of Accounting,Faculty of Humanities, Bonab Branch, Islamic Azad university, Bonab. Iran
2 Department of Accounting, Faculty of Humanities, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran
3 Department of Accounting, Faculty of Humanities, Ourmie Branch, Islamic Azad University, Ourime, Iran
4 Department of Financial Managment, Faculty of Economics and Social Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Banks, as the most important endpoints of our financial crisis, have also become increasingly aggressive. The mission of banks is mainly based on the principle of collecting wandering funds in the form of deposits and on the other hand trying to allocate resources optimally in different economic sectors so that they can meet government goals. Purposefully use resources collected to achieve sustainable development.To achieve this goal, hybrid regression models have been used as statistical sample for the period of 2012-2018 with the selection of all private banks accepted in the Tehran Stock Exchange. The results of the testing of research hypotheses show that the management of resources and expenses has a significant effect on the operational efficiency of banks. There was also a significant impact of corporate governance on the interaction between cost management and operational efficiency of banks.There was also a significant impact of corporate governance on the interaction between cost management and operational efficiency of banks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Corporate Governance
  • Resource and Cost Management
  • Operational Efficiency
  • Banking industry