تأثیر مدیریت منابع و مصارف بر کارایی بانک‌ها با تأکید بر نقش تعدیل‌کنندگی حاکمیت شرکتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری،دانشکده علوم انسانی ،واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

2 گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی ، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

3 گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی ، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

4 گروه مدیریت مالی،دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

چکیده

چکیده
بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﯼ ﭘﻮﻟﯽ ﻭ ﻣﺎﻟﯽ، ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﺭﺷﺪ ﻭ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ. رسالت بانک‌ها عمدتاً بر این اصل استوار است که از یک سو وجوه سرگردان جامعه را در قالب سپرده‌ها (منابع) جمع‌آوری و از سوی دیگر سعی در تخصیص بهینه منابع تحت عنوان تسهیلات (مصارف) در بخش های گوناگون اقتصادی نمایند تا بتوانند مطابق با اهداف دولت در راستای تحقق توسعه پایدار از منابع جمع‌آوری شده به صورت هدفمند استفاده کنند. هدف اصلی پژوهش تجربی حاضر بررسی نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی بر تعامل بین مدیریت منابع و مصارف و کارایی عملیاتی بانک‌ها است. جهت رسیدن به این هدف، از مدل‌های رگرسیونی به روش داده‌های ترکیبی،هت رسیدن به این هدف، از مدل‌های رگرسیونی به روش داده‌های ترکیبی برای دوره زمانی 1391 تا 1397 و با انتخاب کلیه بانک‌های خصوصی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان نمونه آماری استفاده ‌شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد که مدیریت منابع و مصارف بر کارایی عملیاتی بانک‌ها تأثیر معنی‌داری دارد. همچنین تاثیر معنی دار حاکمیت شرکتی بر تعامل بین مدیریت مصارف و کارایی عملیاتی بانک‌ها مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها