ارزیابی قدرت رقابتی در نظام بانکداری ایران (رهیافت پانزار و راس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

2 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

3 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 گروه اقتصاد امور عمومی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

قدرت بازار به­عنوان توانایی تنظیم قیمتی بالاتر از هزینه نهایی به­صورت سودآور، تعریف شده و از نظر تجربی بخش عمده­ای از مطالعات را در قالب الگوهای ساختاری و غیرساختاری طی سال­های اخیر به خود اختصاص داده است. از اینرو هدف اصلی این مطالعه ارزیابی قدرت رقابتی در 18 بانک خصوصی و دولتی ایران با بهره­گیری از سه نوع متفاوت معادلات درآمدی و قیمتی مربوط به مدل پانزار- راس (حالت­های مقیاس­بندی­شده یا مقیاس­بندی­نشده) طی سال­های 1396-1387و سپس مشخص نمودن نوع بازار برای بانک­های مورد مطالعه می­باشد. نتایج حاصل از برآورد نشان داد که قدرت بازاری محاسبه شده برابر با 59/0 بوده که دلالت بر رقابت انحصاری بانک­ها داشته و لحاظ اثر مقیاس (اندازه بانک­ها)، سبب رقابتی­تر نشان­دادن این صنعت می­شود. همچنین متغیرهای توضیحی قدرت بازاری و نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی­های کل دارای اثرگذاری مثبت و معنی­دار بر درآمد کل بانک­ها در دوره مورد بررسی می­باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Market Competition in Iranian Banking System (Panzar and Rosse Approach)

نویسندگان [English]

  • Hossein Sharifinia 1
  • Hooshang Momeni Vesalian 2
  • Alireza Daghighiasli 3
  • Marjan Damankeshideh 3
  • Majid Feshari 4
1 department of Economics, Faculty of Accounting and Economics,, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, tehran, iran
2 Department of Economics , Faculty of Accounting and Economics, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, tehran, iran
3 Department of Economics, Faculty of Accounting and Economics, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, tehran, iran.
4 Department of General Economics, Faculty of Economics, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

  The evaluation of market competition is one of the main issues in the industrial and monetary economics. So, the main objective of this article is to estimate the banking market structure in private and governmental banks during the period of 2006-2017. For achieving this purpose, at the first step we computed the banking sector's market competition by Panzar-Rosse approach. In the second step we evaluated the impact of market competition on total revenue of banks by using dynamic panel data regression with generalized method of moment approach. The results of model estimation indicated that the market competition in thesae banks has been estimated over the 0.59. Henve, the market structure is similar to incomplete competition. Moreover, the lag of total revenue and equity return have positive and wage rate has negative impact on total revenue of banks during the period of study.
Keywords: Market Competition, Banking System, Private and Government Owened Bank's. Panzar and Rosse Approach

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market Competition
  • Banking system
  • Private and Government Owened Bank's. Panzar and Rosse Approach