نقش شادی و نشاط در محیط کار بر جذابیت سازمانی با توجه به نقش میانجی دلبستگی شغلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، مرکز مطالعات نظامها و فناوری های مدیریتی، سازمان اداری و استخدامی کشور، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی،تهران، ایران

چکیده

امروزه با توجه به چالش‌هایی که سازمانها با آن مواجه هستند، ایجاد سازمان شاد یکی از نیازهای استراتژیک برای موفقیت در بلندمدت می‌باشد؛ هدف اصلی این تحقیق، نقش شادی و نشاط در محیط کار بر جذابیت سازمانی با توجه به نقش میانجی دلبستگی شغلی شرکت بیمه آسیا می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را 1220 نفر از مدیران و کارکنان بیمه آسیا تشکیل می‌دهند که 292 نفر بر اساس فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق حاضر از نوع هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی می‌باشد. پایایی سوال‌ها از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تأیید قرار گرفت. فرضیه‌های پژوهش از طریق مدل معادلات ساختاری و به وسیله نرم افزار spss و smartpls3 مورد آزمون قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که به جز تاثیر شادی و نشاط در محیط کار بر جذابیت سازمانی دیگر فرضیات مورد تأیید قرار گرفت. متغیر میانجی دلبستگی شغلی نقش کامل و معناداری در تاثیر شادی در محیط کار بر جذابیت سازمانی دارد. به عبارت دیگر متغیر مستقل شادی و نشاط در محیط کار زمانی بر جذابیت سازمانی تأثیر دارد که متغیر میانجی دلبستگی شغلی وجود داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of workplace happiness and vitality on organizational attractiveness considering the mediating role of job engagement

نویسندگان [English]

  • mohamad zakery 1
  • zeinab esmaeili 2
  • mohamad rahimian 2
1 Department of Public Management, Center for the Study of Management Systems and Technologies, Administrative and Recruitment Organization of the country, Tehran, iran
2 Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Creating a happy organization is one of the strategic needs for long-term success in today's world considering the challenges facing the organizations. The present study seeks to investigate the role of workplace happiness and vitality on organizational attractiveness considering the mediating role of job engagement in the Asia Insurance Company. The research statistical population is consisted of 1220 managers and employees of Asia Insurance among them, 292 people were selected as sample size according to Cochran formula. The present study is an applied research in terms of the purpose and a descriptive-survey in terms of the method. The questions reliability was confirmed by Cronbach's alpha and hybrid reliability approach and the research hypotheses were tested by structural equation modeling using SPSS and Smartpls3 Software. According to the research findings, other hypotheses were confirmed except the effect of workplace happiness and vitality on organizational attractiveness. The mediating variable of job engagement has a complete and significant role in the effect of workplace happiness on organizational attractiveness; that is, the independent variable of workplace happiness and vitality affects organizational attractiveness by the mediating role of job engagement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: workplace happiness and joy
  • organizational attractiveness
  • job attachment
  • structural equation modeling