ارائه و آزمون مدل عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک بر اساس تئوری داده بنیاد (مطالعه موردی: بانک مسکن ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی الگویی جامع برای پذیرش بانکداری الکترونیک در بانک مسکن ایران انجام شده است. مطابق با الگوی نظام مند نظریه ی داده بنیاد، مدیران فناوری اطلاعات بانک مسکن در 20 استان به عنوان خبرگان مورد مصاحبه کیفی عمیق قرار گرفتند. پس از کدبندی مصاحبه ها در 3 مرحله، الگویی برای پذیرش بانکداری الکترونیک بانک مسکن شناسایی شد. نتایج نشان داد که 5 عامل به عنوان عوامل اثرگذار بر پذیرش بانکداری الکترونیک موثر هستند: صرفه جویی در هزینه ها، مدیریت نیازهای مشتریان، اطمینان ادراک شده، کیفیت عملکردی ادراک شده و ارزش ادراک شده. در مرحله ی بعد بر اساس مدل به دست آمده، اقدام به طراحی پرسشنامه و تدوین 18 فرضیه شد. پس از جمع آوری داده ها با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل مدل تحقیق آزمون شد. نتایج این مرحله حاکی از آن بود که هر 5 عامل مذکور از طریق نگرش مشتریان نسبت به بانکداری الکترونیک، بر پیامدهایی همچون رضایت مشتری، وفاداری و اعتماد تاثیر غیرمستقیم دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Present and test the model of factors affecting the adoption of e-banking based on Grounded theory (Case Study: Maskan Bank of IRAN)

نویسندگان [English]

  • ali omidi 1
  • Vahid reza mirabi 2
  • Edris Mahmudi 3
1 Department of Business Management, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.
2 Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Department of Business Management, shahid chamran University, ahvaz, iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify a comprehensive model for accepting e-banking in MASKAN Bank of Iran. In accordance with the systematic model of the Grounded theory, IT managers of the Maskan Bank in 20 provinces were interviewed with profound qualities as experts. After encoding the interviews in 3 stages, a model for accepting Banking Electronics Bank was identified. The results showed that five factors are effective factors in accepting e-banking: cost savings, customer needs management, perceived assurance, perceived functional quality and perceived value. In the next step, based on the obtained model, a questionnaire was designed and 18 hypotheses were formulated. After data collection, using the Structural Equation and LISREL software, the research model was tested. The results of this stage indicated that all of the five factors, due to customer attitudes toward e-banking, have indirect effects on such outcomes as customer satisfaction, customer loyalty and trust.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic banking
  • Perceived Assurance
  • Perceived Functional Quality
  • perceived value
  • Customer Satisfaction
  • loyalty