نقش رفتارهای هیجانی در نوسانات قیمت سهام سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی،واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه ، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه،ساوه،ایران.

چکیده

هدف این نوشتار، بررسی نقش رفتارهای هیجانی در نوسانات قیمت سهام سازمان بورس و اوراق بهادار است. بدین منظور، از الگوی سه عاملی فاما و فرنچ تعدیل شده بر اساس شاخص‌های ارزیابی احساسات سرمایه‌گذار استفاده گردیده است. این مطالعه بر اساس اطلاعات منتشره از سوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازۀ زمانی سال‌های 1392 تا 1397 با نمونة انتخابی شامل 122 شرکت انجام پذیرفته است. آزمون فرضیه‌های پژوهش با استفاده از الگوی‌ رگرسیون خطی تعمیم یافته (EGLS) انجام پذیرفته است. نتایج آزمون فرضیه‌ها حاکی از افزایش توضیح‌دهندگی الگوی قیمت سهام با افزودن شاخص‌های احساسات است. شاخص‌های احساسات سرمایه‌گذار مورد استفاده در این پژوهش، شامل تصمیم لحظه ای، اثر برگشت بلندمدت بر نوسانات قیمت سهام وصرف ارزش از دیدگاه نسبت قیمت به سود هر سهم، اثر اندازه، اثر زیان گریزی است. شاخص اول و دوم احساسات سرمایه‌گذار، تاثیر معناداری بر قیمت سهام داشته، در خصوص شاخص سوم رابطۀ معناداری در الگوی مشاهده گردید؛ ضمن آنکه، اثر زیان گریزی تاثیر مثبتی در قیمت سهام داشت.

کلیدواژه‌ها