نقش رفتارهای هیجانی در نوسانات قیمت سهام سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی،واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه ، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه،ساوه،ایران.

چکیده

هدف این نوشتار، بررسی نقش رفتارهای هیجانی در نوسانات قیمت سهام سازمان بورس و اوراق بهادار است. بدین منظور، از الگوی سه عاملی فاما و فرنچ تعدیل شده بر اساس شاخص‌های ارزیابی احساسات سرمایه‌گذار استفاده گردیده است. این مطالعه بر اساس اطلاعات منتشره از سوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازۀ زمانی سال‌های 1392 تا 1397 با نمونة انتخابی شامل 122 شرکت انجام پذیرفته است. آزمون فرضیه‌های پژوهش با استفاده از الگوی‌ رگرسیون خطی تعمیم یافته (EGLS) انجام پذیرفته است. نتایج آزمون فرضیه‌ها حاکی از افزایش توضیح‌دهندگی الگوی قیمت سهام با افزودن شاخص‌های احساسات است. شاخص‌های احساسات سرمایه‌گذار مورد استفاده در این پژوهش، شامل تصمیم لحظه ای، اثر برگشت بلندمدت بر نوسانات قیمت سهام وصرف ارزش از دیدگاه نسبت قیمت به سود هر سهم، اثر اندازه، اثر زیان گریزی است. شاخص اول و دوم احساسات سرمایه‌گذار، تاثیر معناداری بر قیمت سهام داشته، در خصوص شاخص سوم رابطۀ معناداری در الگوی مشاهده گردید؛ ضمن آنکه، اثر زیان گریزی تاثیر مثبتی در قیمت سهام داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of emotional management in price fluctuations of Tehran Securities and Exchnage Organization

نویسندگان [English]

  • Sayyed Shahabuddin Dehghan Banaraki 1
  • Zeinolabedin Amini sabegh 2
  • Ehsan Sadeh 3
1 Department of Management, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Management, College of Human Science, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran.
3 Department of Management, College of Human Science, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
چکیده [English]

The purpose of this paper is to investigate the role of emotional behaviors in stock price fluctuations of the Stock Exchange and Securities Organization. To this end, the adjusted three-factor model of Fama and French has been used based on the indicators of investor sentiment. Based on the information published by the companies listed on the Tehran Stock Exchange, this study was conducted between 2013 and 2018 with a sample of 122 companies. The research hypotheses were tested using a generalized linear regression (EGLS) model. The test results of the hypotheses indicate an increase in the explanatory value of the stock price pattern by adding emotional indicators. Indicators of investor sentiment used in this study include instantaneous decision, long-term return effect on stock price fluctuations and value consumption from the perspective of price-to-earnings ratio, size effect, and loss avoidance effect. The first and second indicators of investor sentiment had a significant effect on stock prices. Regarding the third indicator, a significant relationship was observed in the model, while the loss-making effect had a positive effect on stock prices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Behaviors
  • Stock Price Fluctuations
  • Tehran Securities and Exchnage Organization