ارزیابی چابکی سازمانی در موسسات آموزش عالی و تأثیرآن بر انعطاف پذیری سازمانی (مطالعه موری: کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده بین الملل، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

3 گروه حسابداری و مالی، دانشکده علوم انسانی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

چکیده

چایکی سازمانی یکی از مباحث مهم و مورد بحث در حوزه­های مدیریت سازمانی است از طرفی دیگر انعطاف­پذیری سازمانی عاملی اثر گذار بر چرخه عمر و فعالیت سازمانی محسوب می­گردد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی چابکی سازمانی با انعطاف­پذیری سازمانی در موسسات آموزش عالی و مطالعه­ی موردی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس انجام گرفت. بدین منظور تعداد 159 نفر از کارکنان این واحد دانشگاهی به روش نمونه گیری خوشه­ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه­ی استاندارد شده­ای است که بر اساس پیشینه­های علمی موجود گردآوری، ترکیب و تعدیل گردید و سپس روایی و پایایی آن مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. به منظور تجریه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­های پژوهش از تحلیل عاملی و معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS استفاده گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین دو متغیر چابکی سازمانی و انعطاف­پذری کارکنان رابطه مثبت و معنی­دار وجود دارد. بر این اساس می­توان پیشنهاد داد به منظور افزایش سطح انعطاف سازمانی، چابکی سازمانی را می­بایست بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational Agility Assessment in Higher Education Institutions and its impact on organizational flexibility (Case study: Employees of Islamic Azad University, Bandar AbbasBranch)

نویسندگان [English]

  • Masoud Kharazmi 1
  • Mehdi Bagheri 2
  • Mohammad Hossein Ranjbar 3
1 Department of Management, International Faculty, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.
2 Department of Management, Faculty of Humanities, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran.
3 Department of Accounting and Finance, Faculty of Humanities, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran.
چکیده [English]

Organizational agility is one of the most important and discussed issues in the field of organizational management. On the other hand, organizational flexibility is a factor impacting on the life cycle and organizational activity. Based on this, the present study is conducted in order to investigate the relationship between organizational agility and organizational flexibility in higher education institutions within a case study of the employees of the Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch. For this purpose, using cluster sampling method 159 employees of the mentioned university were selected and studied. Data collection tool is a standardized questionnaire based on existing scientific backgrounds that is collected, compiled and modified. Then, its validity and reliability is examined. Data analysis and the research hypotheses’ test is done through factor analysis and structural equations using Smart PLS software. The results of the study revealed that there is a positive and significant relationship between the two variables of organizational agility and employee flexibility. Accordingly, it can be suggested that to increase the rate of organizational flexibility, organizational agility should be improved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Agility
  • Organizational flexibility
  • Azad University Employees
  • Bandar Abbas