تاثیر عوامل شتاب دهنده استارتاپ ها بر عملکرد محصول با نقش تعدیلگر رهبری خلاقانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه رجاء قزوین، قزوین، ایران.

2 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه رجاء، قزوین، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضربررسی تاثیر عوامل شتاب دهنده استارتاپ ها بر عملکردشان با نقش تعدیلگر رهبری خلاقانه است. بدون استفاده از فرآیندهای خلاقانه و نوآوری، محصول جدید محکوم به نابودی است. مدیران با پیوند نوآوری به نیازهای جامعه، فرصت‌های ظهور توسعه محصول جدید را به نفع خود سوق می‌دهند. این پژوهش با در نظر گرفتن 112 شرکت دانش‌بنیان در کشور ایران، به بررسی اهمیت تعامل فرآیند خلاقانه در عملکرد محصول جدید پرداخت. داده‌های جمع‌آوری‌شده با ابزار پرسشنامه با استفاده از نرم‌افزار pls تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج بیانگر این است که همه عوامل سرعت توسعه محصول جدید تأثیرگذار هستند. عوامل شتاب دهنده سرعت توسعه محصول جدید سبب بهبود بر عملکرد توسعه محصول جدید تاثیر گذار است . افزایش سرعت توسعه محصول جدید، کاهش چرخه زمان تولید با حفظ کیفیت مناسب و قابلیت اطمینان بالا است. سرعت توسعه محصول جدید بیانگر قدرت انطباق‌پذیری با تغییرات محیطی شرکت است. رهبری خلاقانه نقش تعدیل گر مثبت در رابطه مؤلفه‌های تعامل فرآیند خلاقانه بر عملکرد توسعه محصول جدید دارد. پشتیبانی مدیران و رهبران از ایده‌های جدید از مرحله شروع ایده پردازی تا مرحله تجاری‌سازی، تضمین‌کننده موفقیت در فرآیند خلاقانه و عملکرد بهتر توسعه محصول جدید می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of startup accelerators on product performance With the role of creative leadership moderator

نویسنده [English]

  • Arash Haji Karimi 1
1 Department of Management, Raja University of Qazvin, Qazvin, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the impact of startup accelerators on their performance with a moderating role of creative leadership. Without use of creative processes and innovation, the new product is doomed to destruction. Managers drive innovation by linking community needs to new product development opportunities. This study, considering 112 knowledge-based companies in Iran, explored the importance of engaging the creative process in new product performance. Data were analyzed using the questionnaire using pls software. The results indicate that all factors affect the speed of new product development. The factors accelerating the pace of new product development are improving the performance of new product development. Increasing the speed of new product development, reducing the production cycle time by maintaining good quality and high reliability. The speed of new product development reflects the power of adaptation to the changing environment of the company. Creative leadership has a positive moderating role in the relationship between components of the creative process interaction on new product development performance. Managers and leaders support new ideas from the idea start-up stage to the commercialization stage, ensuring success in the creative process and better performance of the new product development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Product performance
  • Speed of new product development
  • creative leadership