ارائه الگوی برنامه‌ریزی منابع انسانی بخش عمومی با رویکرد اثربخشی و بهره‌وری سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

2 گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی برنامه‌ریزی منابع انسانی بخش عمومی با رویکرد اثربخشی و بهره‌وری سازمانی می‌باشد. جامعه مورد بررسی کارشناسان و مدیران وزارت ارشاد اسلامی در استان فارس می‌باشد. در این پژوهش تعداد 100 نفر از مدیران ارشد و فرآیندی به عنوان نمونه در نظر گرفته شده‌اند که به دلیل محدود بودن تعداد افراد جامعه از روش تمام شماری استفاده‌ شده است. به دلیل کمبود اطلاعات در زمینه مدیریت منابع انسانی و همچنین ماهیت مدیریتی این تحقیق، جامعه موردنظر، باید از میان مدیران و کارشناسان خبره سازمان وزارت ارشاد اسلامی استان فارس مورد مطالعه انتخاب می‌شد که تعداد جامعه آماری این پژوهش را توجیه می‌کند. به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر برنامه‌ریزی منابع انسانی از تکنیک کتابخانه‌ای استفاده شد. 18 عامل شناسایی شده که به وسیله 59 گویه مورد ارزیابی قرار گرفتند. در تکنیک تحلیل عامل اکتشافی 18 عامل به سه دسته عوامل شغلی، عوامل سازمانی و عوامل فردی تقسیم‌بندی شدند. با استفاده از تکنیک تحلیل عامل تائیدی به بررسی گویه‌ها، عوامل فرعی و عوامل اصلی پرداخته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation of a public sector human resource planning model with an effective approach and organizational productivity

نویسندگان [English]

  • Ali Davodi 1
  • Karam allah Danesh fard 2
  • Abdolkhalegh Gholami 1
1 Department of Management, Faculty of Humanities, Yasuj Branch, Islamic Azad University, Yasuj, Iran.
2 Department of Management, Faculty of Humanities, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to present a model of human resource planning in the public sector with an effective approach and organizational productivity. The community is experts and managers of the Ministry of Islamic Guidance in Fars province. In this research, 100 senior managers and process managers are considered as examples, due to the limited number of people in the community, a total number method has been used. Due to the lack of information on human resource management as well as the management nature of this research, the community should be selected from the directors and experts of the Ministry of Islamic Guidance of the Islamic Republic of Fars province, which justifies the statistical population of the study. In order to identify the factors influencing human resource planning, library technique was used. 18 factors identified were evaluated by 59 items. In the exploratory factor analysis technique, 18 factors were classified into three groups of occupational factors, organizational factors, and individual factors. Using confirmatory factor analysis technique, we examined the items, sub factors and the main factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human resource planning
  • Public sector
  • effectiveness
  • organizational resource productivity