بررسی تفاوت‌های جمعیت شناختی مصرف‌کنندگان با سبک‌های مختلف تصمیم‌گیری در رفتار خرید آبمیوه‌های سن‌ایچ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

چکیده
مطالعه سبک‌های مختلف تصمیم‌گیری در گروه‌های مختلف، به درک بهتر بازار کمک می‌کند زیرا زمانی که مشتریان به خوبی شناخته ‌شوند می‌توان به آن ها در انجام خرید بهتر کمک کرد. پژوهش حاضر هشت سبک تصمیم‌گیری اسپرولز و کندال (کمال‌گرایی، مدگرایی، برندگرایی، حساس به قیمت، لذت گرایی، سردرگم با چندین انتخاب، تمایل بدون برنامه ریزی و عادت‌گرایی) را در میان مصرف-کنندگان با ویژگی‌های جمعیت شناختی متفاوت (جنسیت، سن، وضعیت تاهل، تحصیلات، شغل، درآمد و اندازه خانوار) بررسی نموده است. در این راستا داده‌هایی از 530 مصرف‌کننده آبمیوه های سن‌ ایچ در استان خوزستان که به روش در دسترس انتخاب شده بودند جمع‌آوری و با استفاده از آزمون‌های آنووا و آزمون تی به کمک نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته‌های بدست آمده تفاوت‌های جمعیت‌شناختی مصرف‌کنندگان دارای سبک‌های مختلف تصمیم‌گیری را مشخص نمود. در نهایت نیز با توجه به یافته‌های بدست آمده بحث و پیشنهاد‌های کاربردی ارائه شد.
کلید واژه ها: سبک تصمیم گیری، رفتار مصرف کننده، تفاوت‌های جمعیت شناختی، مدل اسپرولز و کندال

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Demographic Differences of Consumers with Different Decision-Making Styles Regarding the Purchase Behavior of Sunich Juices

نویسندگان [English]

  • Samira Ghashghayi
  • Ghasem Bakhshandeh
  • Roya Avalin chaharsoughi
  • Zahra Hosseini
Department of Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Studying different decision-making styles in different groups helps to better understand the market because when customers are well characterized, we can better help them to make a purchase. The present research explored Sproles and Kendall’s eight decision-making styles of consumers (perfectionist and high-quality conscious, novelty-fashion conscious, brand conscious, price conscious, recreational and hedonistic conscious, confused by over choice, impulsive and careless, and habitual and brand loyal) with different demographic characteristics (gender, age, marital status, education, occupation, income, and household size). In this regard, the data of 530 consumers (selected by the convenience sampling method) of Sunich juices in Khuzestan province were collected. Afterward, the data were analyzed by ANOVA and T-test using SPSS software. The results revealed the demographic differences of consumers with different decision-making styles. Finally, the discussion and practical suggestions were presented based on the findings.
Keywords: Decision-making style, Consumer behavior, Demographic differences, Sproles and Kendall model

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Decision-making style
  • Consumer behavior
  • Demographic differences
  • Sproles and Kendall model