تبیین مدل نگرش به تبلیغات در کالاهای ورزشی از طریق اینستاگرام با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 گروه مدیریت، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران( گروه مدیریت، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تبیین مدل نگرش به تبلیغات در کالاهای ورزشی از طریق اینستاگرام با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی - اکتشافی انجام شده است. در این پژوهش از روش کیفی- کمی استفاده شده است؛ به طوری که در روش کیفی از مصاحبه عمقی و در روش کمی از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری اول تحقیق شامل اساتید، متخصصین و کارشناسان خبره حوزه بازاریابی ورزشی، کارشناسان بازاریابی در دانشگاه خلیج فارس، اتاق بازرگانی و اداره گمرک استان بوشهر و جامعه آماری دوم کاربران شبکه اینستاگرام بودند. نمونه آماری اول پژوهش از روش نمونه گیری غیراحتمالی بین 15 تا 30 نفر در نظر گرفته شد. نمونه آماری دوم پژوهش، به دلیل نامعلوم بودن حجم جامعه، 384 نفر به صورت تصادفی و هدفمند انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده شامل دو نوع پرسش نامه‌ باز و پرسش نامه طیف لیکرت که توسط 384 نفر از کاربران فضای مجازی به روش تصادفی ساده استفاده شد. تحلیل نتایج این مطالعه به روش معادلات ساختاری با نرم افزار اس پی اس اس و پی ال اس انجام شده است. نتایج نشان داد به ترتیب شاخص‌های مزیت‌ها، کیفیت تبلیغات، آگاهی بخشی در سطوح اجتماعی و درآمدزایی با مجذور 94/0، 85/0، 78/0 و 66/0 تغییرات متغیر پذیرش تبلیغات کالاهای ورزشی را تبیین می‌کنند. به طور کلی تبلیغات از طریق شبکه اینستاگرام به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای بازاریابی ورزشی می‌تواند نقش مهمی در راهبردهای بازاریابی ایفا نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining Model of Attitude towards Advertising in Sporting Goods via Instagram Using Technology Acceptance Model

نویسندگان [English]

  • Atefeh Shekari 1
  • Sayyed Najmoddin Mosuavi 2
  • Abdolkhalegh Gholami Chenarestan Olya 1
1 Department of Management, Yasooj Branch, Islamic Azad University, Yasooj, Iran
2 Department of Management, Yasooj Branch, Islamic Azad University, Yasooj, Iran(Department of economic & Management, Lorestan University, Iran.)
چکیده [English]

The purpose of this study was to explain the model of attitude towards advertising in sporting goods through Instagram using technology adoption model. This research is applied in terms of purpose and descriptive - exploratory in nature and method. In this study, qualitative-quantitative method has been used. So that the qualitative method used in-depth interviews and the quantitative method by a researcher-made questionnaire. The first statistical population of the study Includes professors, experts and experts in sports marketing, marketing experts at Persian Gulf University, Chamber of Commerce and Customs Office of Bushehr Province And the second statistical population were users of the Instagram network. The first statistical sample of the study was randomly selected from 15 to 30 people. The second statistical sample of the study, due to the unknown volume of the population, 384 people were selected randomly and purposefully. The tool used included two open-ended questionnaires and a Likert spectrum questionnaire provided by 384 cyberspace users Simple random method was used. Analysis of the results of this study by structural equation method Done with SPSS and PLS software. The results showed respectively Indicators of benefits, quality of advertising, awareness at social levels, and monetization with Squared 0.94, 0.85, 0.78 and 0.66 Variable changes explain the acceptance of sporting goods advertising. In general, advertising via Instagram as one of the most important sports marketing tools can play an important role in marketing strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advertising
  • Instagram
  • Sporting Goods
  • Technology acceptance model