بکارگیری ابعاد ارزش ویژه برند در ایجاد رضایت و وفاداری مشتریان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، داتشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

3 گروه مدیریت کارآفرینی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف این تحقیق «تاثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنایع چوب و کاغذ استان مازندران» می‌باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی- مدل معادلات ساختاری بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مصرف کننده صنایع چوب استان مازندران می‌باشد که تعداد جوامع آنها نامحدود است. با توجه به فرمول کوکران 384 نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 0.89 بدست آمده است که نشانگر تائید پایایی پرسشنامه مورد نظر می‌باشد. نهایتاً مجموعه داده‌ها به کمک نرم‌افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج پژوهش نشان دادند که بین ابعاد ارزش ویژه برند با رضایت مصرف کننده (بجز، رفتار کارکنان و آگاهی از برند) و وفاداری به برند (بجز خودپنداره ایده‌آل و هویت برند) تاثیر مثبت و معنادار وجود دارد و همچنین بین رضایت مصرف کننده و وفاداری به برند تاثیر مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impending of brand equity aspects on creat customers satisfaction and loyalti

نویسندگان [English]

  • Milad Farzin 1
  • Majid Fani 2
  • Marzieh Sadeghi 3
1 Department of business management, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of business management, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
3 Department of Entrepreneurship management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is "the effect of brand equity on consumer satisfaction and brand loyalty in Wood & Paper industry of the Mazandaran Province ". The research method used in this study is descriptive and correlational-structural equation modeling(SEM) technique. Statistical population of this study is all consumers of Wood & Paper industry of the Mazandaran Province that is unlimited their number. 384 samples are selected based on Cochran formula. The data collection tool is a standard questionnaire, and Cronbach's alpha coefficient test is used to assess the reliability. The obtained alpha equals to 0.862 which represents the reliability of questionnaire design. Finally, the data set is analyzed using LISREL software. The results show that there is a significant and positive effect between dimensions of brand equity with consumer satisfaction (except, employee behavior and brand awareness) and brand loyalty (except ideal self- image and brand identity), and customer satisfaction will have a positive and significant effect on brand loyalty, too

کلیدواژه‌ها [English]

  • brand equity
  • Consumer Satisfaction
  • brand loyalty