ارائه مدل هویت نام تجاری شرکت مبتنی بر مدیریت فرایند کسب‌وکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

هویت نام تجاری در کانون فعالیت‌های کسب‌و‌کار هر شرکتی قرار دارد و مدیریت فرایند کسب‌و‌کار کلید دستیابی سازمان به هویتی متمایز نزد مصرف‌کنندگان است. در این مطالعه به ارائه مدل هویت نام تجاری شرکت مبتنی بر مدیریت فرایند کسب‌و‌کار پرداخته شده است. مطالعه حاضر از نظر هدف یک مطالعه کاربردی است و از منظر روش و بازه زمانی گردآوری داده‌ها، یک پژوهش پیمایشی مقطعی است. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه مدیریت فرایند کسب‌و‌کار کاندوس و دبرا (2016) و پرسشنامه هویت برند باتاچاریا و سن (2003) استفاده شده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و ضریب Rho بررسی شده است. همچنین برای اعتبارسنجی پرسشنامه از روایی همگرا، روایی واگرا و شاخص HTMT بهره گرفته شده است. جامعه آماری شامل مدیران شرکت گلچین بوده و با روش تحلیل توان 210 نفر در این مطالعه شرکت کرده‌اند. برای بررسی مدل مفهومی ‌پژوهش از روش حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار Smart PLS استفاده شده است. نتایج نشان داده است که عوامل سازمانی، فرایندی، فنی و مدیریتی هریک به صورت جداگانه بر هویت نام تجاری شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارند. براساس دستاوردهای این مطالعه مشخص شده است مدیریت فرایند کسب‌و‌کار نقش عمده‌ای در تبیین هویت نام تجاری شرکت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a business brand management model based on business process management

نویسنده [English]

  • Farzaneh Zare Mehrjerdi
Department of Management, college of Accounting and Management, Yazd Branch, Islamic azad university, Yazd, Iran
چکیده [English]

Brand identity is centre of any business, and managing the business process is the key to achieve a distinct consumer identity. In this study, we present a company brand identity model based on business process management. The purpose of this study is an applied study and is a cross-sectional survey in terms of data collection method. Data were collected using Kondos & Debra (2016) Business Process Management Questionnaire and Bhattacharya and Sen Brand Identity Questionnaire (2003). The reliability of the questionnaire was assessed using Cronbach's alpha, composite reliability and Rho coefficient. Also, convergent validity, divergent validity and HTMT index were used to validate the questionnaire. Statistical population included managers of Golchin Company and 210 people participated in this study through power analysis method. Partial least squares method and Smart PLS software were used to investigate the conceptual model. The results show that the organizational, process, technical and managerial factors have a significant positive impact on the brand identity of the company. Based on the findings of this study, business process management has been found to play a major role in explaining corporate brand identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand Identity
  • Business process management
  • technical factors
  • process factors