ارائه مدل هویت نام تجاری شرکت مبتنی بر مدیریت فرایند کسب‌وکار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

هویت نام تجاری در کانون فعالیت‌های کسب‌و‌کار هر شرکتی قرار دارد و مدیریت فرایند کسب‌و‌کار کلید دستیابی سازمان به هویتی متمایز نزد مصرف‌کنندگان است. در این مطالعه به ارائه مدل هویت نام تجاری شرکت مبتنی بر مدیریت فرایند کسب‌و‌کار پرداخته شده است. مطالعه حاضر از نظر هدف یک مطالعه کاربردی است و از منظر روش و بازه زمانی گردآوری داده‌ها، یک پژوهش پیمایشی مقطعی است. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه مدیریت فرایند کسب‌و‌کار کاندوس و دبرا (2016) و پرسشنامه هویت برند باتاچاریا و سن (2003) استفاده شده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و ضریب Rho بررسی شده است. همچنین برای اعتبارسنجی پرسشنامه از روایی همگرا، روایی واگرا و شاخص HTMT بهره گرفته شده است. جامعه آماری شامل مدیران شرکت گلچین بوده و با روش تحلیل توان 210 نفر در این مطالعه شرکت کرده‌اند. برای بررسی مدل مفهومی ‌پژوهش از روش حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار Smart PLS استفاده شده است. نتایج نشان داده است که عوامل سازمانی، فرایندی، فنی و مدیریتی هریک به صورت جداگانه بر هویت نام تجاری شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارند. براساس دستاوردهای این مطالعه مشخص شده است مدیریت فرایند کسب‌و‌کار نقش عمده‌ای در تبیین هویت نام تجاری شرکت دارد.

کلیدواژه‌ها