تبیین مدل ارتباط بین هوش معنوی و نگرش به کسب وکار در دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه ولایت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران

2 گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین مدل ارتباط بین هوش معنوی و نگرش به کسب وکار در دانشجویان انجام گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه ولایت به تعداد 500 نفر بوده و نمونه آماری به تعداد 217 نفر با روش تصادفی و استفاده از جدول مورگان انتخاب گردید. از پرسشنامه های استاندارد هوش معنوی (کینگ و دسیکو، 2009) و نگرش به کسب و کار (آشن و همکاران، 1998) جهت گردآوری داده ها استفاده شد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ روش انجام کار از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. به منظور تأیید مدل تحقیق از مدل معادلات ساختاری و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی تأییدی، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام در نرم افزارهای AMOS 23 و SPSS 23 استفاده گردید. نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت معنادار بین هوش معنوی و نگرش به کسب و کار می باشد. همچنین، تأیید شد که بین تمامی ابعاد هوش معنوی با نگرش به کسب و کار رابطه مثبت معنادار وجود دارد و از میان چهار بعد هوش معنوی، بعد "تفکر انتقادی وجودی" در تبیین نگرش دانشجویان به کسب و کار نقش دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Relationship between Spiritual Intelligence and Business Attitude in Students (Case Study: Students of Management and Accounting Department in Velayat University)

نویسندگان [English]

  • Fataneh Baharvand 1
  • Milad Gouran 2
1 Department of Management and Accounting, Velayat University, Iranshahr, Iran
2 Department of Management and Accounting, Velayat University, Iranshahr, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to explain the relationship between spiritual intelligence and business attitude in students. The statistical population consisted of all students of Management and Accounting Department in Velayat University, numbered 500. 217 students were selected as research sample using Morgan table. Spiritual intelligence (King & Deccico, 2009) and business attitude (Aution et al., 1998) standard questionnaires were used to collect data. This applied research is in descriptive-survey type. Cronbach's alpha test was used to determine the reliability of the questionnaires. In order to confirm the research model, the Structural Equation Modelling was used and Confirmatory Factor Analysis, Pearson Correlation test and Stepwise Regression in SPSS 23 and AMOS 23 software were applied for analyzing the data. The results indicated a significant positive relationship between spiritual intelligence and business attitude. It was also confirmed that there was a significant positive relationship between all aspects of spiritual intelligence and attitude to business; and among the four dimensions of spiritual intelligence, "Existential Critical Thinking" plays a role in explaining students' attitude to business.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spiritual intelligence
  • Business Attitude
  • Structural Equation Modelling