طراحی مدل مدیریت عملکرد مربیان مهدهای کودک در منطقه مرکزی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل مدیریت عملکرد مربیان مهدهای کودک در منطقه مرکزی ایران شامل استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری به روش تحقیق کیفی و از نوع تحلیل مضمون انجام گرفته است. جمع‌آوری داده‌ها به روش مصاحبه نیمه ساختار یافته با ۲۰ نفر از خبرگان و صاحب‌نظران مهدهای کودک که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده بودند، دیدگاه آن‌ها در مورد عملکرد مربیان مهدهای کودک بررسی شد، با شناسایی و دسته‌بندی مقوله‌ها و مضامین، از دل داده‌های مصاحبه چند مؤلفه از مدیریت عملکرد مربیان بدست آمد که شامل پنج مؤلفه و مقوله کلی در قالب مدل پارادایمی از جمله شرایط و عوامل تأثیرگذار فردی ، شرایط و عوامل سازمانی در مورد کار و فعالیت مربیان، شرایط و عملکرد مسئولان (مدیران و مسئولان سازمان بهزیستی، رهبری و مدیریت مهدهای کودک، انتظارات مربیان از مسئولین، خصوصیات شخصیتی مربیان، پایگاه و موقعیت اجتماعی مربیان)، استراتژی بهبود عملکرد اعضای مربیان: استراتژی سخت‌افزاری (ایجاد مراکز رشد و بالندگی مربیان)، نتایج و پیامدها (درون‌سازمانی: فرایند یاددهی – یادگیری، بیرون سازمانی: پاسخگویی به نیازهای جامعه)، چگونگی و فرایند مدیریت عملکرد مربیان مهدهای کودک (در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری) و روابط میان ابعاد و مؤلفه‌های مختلف آن را منعکس می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها