طراحی مدل مدیریت عملکرد مربیان مهدهای کودک در منطقه مرکزی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل مدیریت عملکرد مربیان مهدهای کودک در منطقه مرکزی ایران شامل استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری به روش تحقیق کیفی و از نوع تحلیل مضمون انجام گرفته است. جمع‌آوری داده‌ها به روش مصاحبه نیمه ساختار یافته با ۲۰ نفر از خبرگان و صاحب‌نظران مهدهای کودک که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده بودند، دیدگاه آن‌ها در مورد عملکرد مربیان مهدهای کودک بررسی شد، با شناسایی و دسته‌بندی مقوله‌ها و مضامین، از دل داده‌های مصاحبه چند مؤلفه از مدیریت عملکرد مربیان بدست آمد که شامل پنج مؤلفه و مقوله کلی در قالب مدل پارادایمی از جمله شرایط و عوامل تأثیرگذار فردی ، شرایط و عوامل سازمانی در مورد کار و فعالیت مربیان، شرایط و عملکرد مسئولان (مدیران و مسئولان سازمان بهزیستی، رهبری و مدیریت مهدهای کودک، انتظارات مربیان از مسئولین، خصوصیات شخصیتی مربیان، پایگاه و موقعیت اجتماعی مربیان)، استراتژی بهبود عملکرد اعضای مربیان: استراتژی سخت‌افزاری (ایجاد مراکز رشد و بالندگی مربیان)، نتایج و پیامدها (درون‌سازمانی: فرایند یاددهی – یادگیری، بیرون سازمانی: پاسخگویی به نیازهای جامعه)، چگونگی و فرایند مدیریت عملکرد مربیان مهدهای کودک (در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری) و روابط میان ابعاد و مؤلفه‌های مختلف آن را منعکس می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Performance Management Model for Kindergarten Teachers in Central Iran

نویسندگان [English]

  • Molouk Tahmasebi
  • Seyed Ahmad Ahmadi
Department of Human Resource Management, University of Isfahan, Isfahan, iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to design a model of the performance management of nursery school carers in the central region of Iran, including Isfahan, Yazd and Chaharmahal va Bakhtiari provinces, which was done by qualitative research method and its kind of analysis, By identifying and categorizing categories and themes, from the interview data, a number of components were obtained from managerial performance management that included five components and general categories in the form of a paradigmatic model including individual factors and factors, Organizational conditions and factors regarding the work and activity of coaches: (rules and regulations, organizational structure and culture, financial privileges and rights), conditions and performance of officials, strategy for improving the performance of coaches: (software strategy for issues of freedom and independence of child care centers) and hardware strategy (creating coaching centers for development), outcomes and outcomes (intra-organizational: learning process-learning, Outside the organization: responding to the needs of society), how and The performance management process of nursery school educators (in Isfahan, Yazd and Chaharmahal va Bakhtiari provinces) and the relationships between different dimensions and components of it are reflected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Management
  • Coach Performance
  • Coach Performance Improvement
  • Childhood Kindergarten