ارائه مدل ارزش ویژه برند تحت تاثیر فعالیتهای بازاریابی رسانه های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی ، دانشکده مدیریت و حسابداری ، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی ،رودهن ،ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف این مطالعه ارائه مدل ارزش ویژه برند تحت تأثیر فعالیت‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بوده است. با توجه به هدف و ماهیت، این پژوهش از نظر روش، یک پژوهش کیفی بوده است که با رویکرد گرندد تئوری انجام شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبه‌های عمیق بوده است. با بکارگیری نمونه‌گیری هدفمند با 12 نفر از خبرگان آشنا به موضوع (صاحبنظران در حیطه بازاریابی رسانه‌های اجتماعی و مدیران شرکت‌های فعال در حوزه بازاریابی و شرکت‌های مجازی تهران) مصاحبه انجام شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان‌دهنده بیش از 260 کد یا مفهوم اولیه از مصاحبه‌ها و 53 مفهوم و 26 مقوله بوده که در قالب مدل شامل فعالیت‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی (پدیده اصلی)، شفافیت قوانین و استانداردهای موجود (بستر حاکم)، حمایت و پشتیبانی (شرایط علی)، مسئولیت اجتماعی شرکت (راهبردها)، فعالیت‌های مدیریتی-ترویجی و عوامل مربوط به مشتریان (شرایط ‌‌مداخله‌گر) و ارزش ویژه برند (پیامدها) قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation of a Brand Equity Model Influenced by Social Media Marketing Activities

نویسندگان [English]

  • Mohammad nafeii 1
  • Leila andervazh 2
  • Hamidreza saeednia 3
1 Department of Business Management, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.
2 Department of Business Management, Khorramshahr-Persian Gulf International Branch, Islamic Azad University, Khorramshahr, Iran
3 Department of Business Management, north Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present study aims to present a brand equity model under the influence of social media marketing (SMM) activities. This study is qualitative research in terms of objective and nature, which was conducted based on the grounded theory (GT) approach. The data collection tools included in-depth interviews. To do this, using the purposeful sampling, 12 experts familiar with the subject (SMM experts and managers of companies active in the area of marketing and virtual companies in Tehran, Iran) were chosen and interviewed. Data were analyzed in the three open, axial, and selective coding stages. The results indicated that there are more than 260 initial codes or concepts from the interviews, 53 concepts, and 26 categories laying in the model, including SMM activities (main phenomenon), transparency of existing rules and standards (ruling bed), support (causal conditions), social responsibility of companies (strategies), managerial-promotional activities, customer-related factors (intervening conditions), and brand equity (outcomes).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social media marketing
  • brand equity
  • Grounded Theory