تأثیر استراتژی آینده‌نگر و تدافعی بر درماندگی مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر استراتژی آینده‌نگر و تدافعی بر درماندگی مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این پژوهش برای اندازه‌گیری استراتژی تجاری از روش امتیازدهی ترکیبی میلز و اسنو (2003) و برای اندازه‌گیری درماندگی مالی از مدل آلتمن تعدیل‌شده استفاده شده است. جامعۀ آماری پژوهش شامل 131 شرکت (1048 مشاهده سال_شرکت) و دورۀ مطالعه سال‌های 1389 تا 1396 را در بر می‌گیرد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش داده‌های ترکیبی و رویکرد حداقل مربعات تعمیم‌یافته استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین استراتژی تجاری و درماندگی مالی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد؛ یعنی در شرکت‌های آینده‌نگر، درماندگی مالی بیشتر است و در شرکت‌های با استراتژی تدافعی کاهش می‌یابد. در ارتباط با متغیرهای کنترلی، یافته‌ها نشان داد که بین اندازۀ هیئت‌مدیره، اهرم مالی، اندازۀ شرکت، سن شرکت و زیان سال جاری با درماندگی مالی رابطۀ مثبت و معنادار، و بین استقلال هیئت-مدیره، مالکیت نهادی، نسبت وجه نقد و نسبت جاری با درماندگی مالی رابطۀ منفی و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Title (English):The Effect of Prospectors and Defenders Strategy on financial distress in Firms Enlisted in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • najaf najafi 1
  • Sedighe Tootiyan Esfehani, 2
1 Department of Financial Management, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of public Management, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract:
The main purpose of this research is to investigate the effect of futuristic and defensive strategy on financial helplessness in companies listed on the Tehran Stock Exchange.
In this study, measuring business strategy from the mixed scoring method is done by Milz and Snow (2003) and so on to measure financial helplessness is used from Altam justified method. The statistical population of the study includes 131 companies and the study period covers the years from 1389 to 1396.
The combined data method and the generalized least squares have been used by analyzing the information. The research show that there is a positive and significant relationship between business strategy and financial helplessness, In other words, in futures companies, financial helplessness is higher, and in companies with a defensive strategy, it decreases.
In connection with control variables, the findings showed that the size of the board, financial leverage, company size, company age and loss this year with financial helplessness, there is a meaningful positive relationship and there is a negative and significant relationship between the independence of the board of directors, institutional ownership, the ratio of cash and the current ratio to financial helplessness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Commercial Strategy
  • Future Strategy
  • Defense Strategy
  • Financial Relief
  • Tehran Stock Exchange