تاثیر دانش و ارزش‌های فردی بر رفتار اخلاقی مصرف‌کننده با تاکید بر نقش ویژگی های شخصیتی و موقعیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت بازاریابی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازاریابی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت بازاریابی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 گروه مدیریت بازاریابی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

چکیده

درک رفتار مصرف­کنندگانی که ذهنیت اخلاقی دارند، بستر ارزشمندی را برای موفقیت تولیدکنندگان و بازاریابان پدید می­آورد. هدف اصلی این تحقیق، طراحی الگوی رفتار اخلاقی مصرف­کنندگان صنعت مواد غذایی در استان گلستان می­باشد. این ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف، کاربردی ﺑﻮده و از نظر روش، از نوع توصیفی- پیمایشی است. ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎری تحقیق، مصرف­کنندگان صنعت مواد غذایی در استان گلستان به تعداد نامعین می­باشد. بنابراین تعداد نمونه آماری 384 نفر است که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شده است. فرضیه­های تحقیق ﻧﻴﺰ ﺑﺎ استفاده از مدل ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری و به کمک نرم افزار اسمارت پی­ال­اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که دانش مصرف­کننده درباره مسائل زیست­محیطی، اجتماعی، رفاه حیوانات، سلامت و مسائل فرهنگی-مذهبی موجب شکل­گیری نگرانی او در این زمینه­ها می­شود. بر اساس نتایج، ارزش­های جهان­شمولی و خیرخواهانه مصرف­کنندگان مواد غذایی استان گلستان با نگرانی اخلاقی آنها در ارتباط است. یافته­ها همچنین نشان داد که رابطه­ معناداری بین نگرانی­های اخلاقی مصرف­کنندگان و رفتارهای اخلاقی آنها وجود دارد. شناسایی مصرف­کنندگانی که ارزش­های جهان­ شمولی و خیرخواهانه بالایی دارند و تلاش در جهت ارائه محصولات اخلاقی و منطبق بر ارزش­های مورد نظر آنها، موجب رضایت­مندی این مصرف­کنندگان و دستیابی به اهداف مورد نظر خواهد شد. ترویج رفتارهایی از جمله خرید از فروشگاه­های محلی و مصرف محصولات ارگانیک و رفتارهایی چون مشارکت در اعتراض­و راهپیمایی علیه شرکت­های ­فاقد مسئولیت­ اخلاقی نیز مفید خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Knowledge and personal Values on Consumer Ethical Behavior with an Emphasis on the personal and Situational Characteristics

نویسندگان [English]

  • Mehdi Naeimi Nezamabad 1
  • Hossein Vazifehdust 2
  • Mohammad Ali Abdolvand 3
  • Behnaz Khodayari 4
1 Department of Business Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Business Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Department of Business Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Department of Business Management, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
چکیده [English]

Understanding the behavior of ethically minded consumers creates a valuable platform for the success of producers and marketers. The main purpose of the study is to design a model of ethical behavior of consumers in the food industry in Golestan province. The statistical population of the study consisted of consumers of food industry in Golestan province on an indefinite number. Structural equation modeling used to test the hypotheses using Smart Plus Software. The results revealed that there is a positive and significant relationship between consumer knowledge and personal values ​​​​with ethical concerns. Based on the results, the personal values of universalism and benevolence are related to ethical concerns. The findings also show that there is a significant relationship between consumers' ethical concerns and their ethical behaviors. Identifying consumers with high personal values of universalism and benevolence and providing ethical products to them will lead to their satisfaction and the achievement of goals. Promoting behaviors such as buying from local stores and consuming organic products, as well as participating in protests and marches against companies without ethical responsibility, will also be helpful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethical Concerns
  • Ethical behaviors
  • Personal Values
  • Situational Variables