همراستایی استراتژی‌های کسب وکار با استراتژی‌های مدیریت دانش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، واحد شهریار، دانشگاه آزاد اسلامی، شهریار، ایران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق ارائه الگویی جهت همراستایی استراتژی‌های کسب وکار با استراتژی های مدیریت دانش می باشد. روش تحقیق از منظر هدف کاربردی و از نطر ماهیت گردآوری داده‌ها توصیفی پیمایشی است.جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان رسمی و قراردادی شاغل به کار در شرکت‌های سایپا و پژوهشگاه نیرو در مجموع به تعداد800 نفر می‌باشد. با استفاده از جدول مورگان و کرجسی تعداد 260 نفر بعنوان نمونه تعیین و به روش تصادفی انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. سوالات پرسشنامه، حاوی متغیرهای دانش ضمنی، دانش صریح، استراتژی شخصی سازی، کدگذاری، استراتژی تمایز و رهبری هزینه می باشد. برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ، استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی، آزمون همبستگی و مدل‌یابی معادلات ساختاری به کمک نرم افزارهای Amos21, SPSS18 استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از این است که بین استراتژی مدیریت دانش و استراتژی کسب وکار رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها