رقابت‌پذیری و فضای کسب و کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران

2 گروه اقتصاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران

چکیده

سطح رقابت‌پذیری کشورهای جهان یکی از معیارهای مهمی است که بسیاری از متغیرهای اقتصاد خرد و کلان را در نظر می‌گیرد. این شاخص در راستای حفظ بقای هر کشوری، نقش مهمی را بازی می‌کند و به عنوان ابزاری برای رسیدن به رشد مطلوب اقتصادی و توسعه پایدار محسوب می‌گردد، لذا بررسی عواملی که می-تواند زمینه مناسب برای رقابت در میان عاملان اقتصادی، جهت رقابتی‌تر شدن فعالیت شرکت‌ها در صنعت و بازارها را ایجاد نماید، ضروری می‌باشد. هدف این پژوهش بررسی اثر رقابت‌پذیری بر فضای کسب و کار در منتخبی از کشورهای اسلامی است. در این مطالعه اثر شاخص‌های الزامات اساسی، افزایش کارایی، نوآوری، مخارج مصرفی دولت، نقدینگی و تغییرات نرخ ارز بر فضای کسب و کار 16 کشور اسلامی برای بازه زمانی(2017-2000) مورد بررسی قرار گرفته، و از روش داده های تابلویی با اثرات ثابت برای برآورد مدل استفاده شده است. داده‌های جمع‌آوری شده به کمک نرم‌افزار Eviews10 تجزیه و تحلیل شده‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که شاخص‌های الزامات اساسی، افزایش کارایی و نوآوری بر فضای کسب و کار اثر مثبت و معناداری دارند. پیشنهاد می‌شود دولت با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم و بهبود فضای اقتصاد کلان و دیگر مؤلفه‌های مرتبط، بازار را به سمت رقابتی سالم سوق دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Competitiveness and Business environment

نویسندگان [English]

  • mohmmad kamalipour 1
  • reza zeynalzadeh 2
1 , Department of Economic, Islamic Azad University, Kerman Branch, kerman, iran
2 Department of Economic, Islamic Azad University, Kerman Branch, kerman, iran
چکیده [English]

Competitiveness level in world countries is one of significant factors, which considers many of macro and microeconomic variables. This index plays a vital role in survival of every country and it is considered as a tool for achieving favorable economic growth and sustainable development in any country.Hence, it is essential to study factors creating the proper field for competition between economic agents in order to make companies' activity more competitive in the industry and markets. Therefore, this study was conducted to examine effect of competitiveness on the business environment in selected Islamic countries. In this research, effect of basic requirement indicators, efficiency rise, innovation, government's consumption expenditure, liquidity and exchange rate changes were examined on business environment of 16 Islamic countries during 2000-2017. Panel data method with fixed effects was used to estimate the model. Statistical information associated with collected data were analyzed using Eviews10 Software. Research results showed that basic requirement indicators, efficiency and innovation rise had positive and significant effect on the business environment. recommended to government to provide essential infrastructures and improve the macroeconomic environment and other relevant indicators in order to have a competitive market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitiveness
  • Business environment
  • Islamic Countries
  • Panel Data