رقابت‌پذیری و فضای کسب و کار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران

2 گروه اقتصاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران

چکیده

سطح رقابت‌پذیری کشورهای جهان یکی از معیارهای مهمی است که بسیاری از متغیرهای اقتصاد خرد و کلان را در نظر می‌گیرد. این شاخص در راستای حفظ بقای هر کشوری، نقش مهمی را بازی می‌کند و به عنوان ابزاری برای رسیدن به رشد مطلوب اقتصادی و توسعه پایدار محسوب می‌گردد، لذا بررسی عواملی که می-تواند زمینه مناسب برای رقابت در میان عاملان اقتصادی، جهت رقابتی‌تر شدن فعالیت شرکت‌ها در صنعت و بازارها را ایجاد نماید، ضروری می‌باشد. هدف این پژوهش بررسی اثر رقابت‌پذیری بر فضای کسب و کار در منتخبی از کشورهای اسلامی است. در این مطالعه اثر شاخص‌های الزامات اساسی، افزایش کارایی، نوآوری، مخارج مصرفی دولت، نقدینگی و تغییرات نرخ ارز بر فضای کسب و کار 16 کشور اسلامی برای بازه زمانی(2017-2000) مورد بررسی قرار گرفته، و از روش داده های تابلویی با اثرات ثابت برای برآورد مدل استفاده شده است. داده‌های جمع‌آوری شده به کمک نرم‌افزار Eviews10 تجزیه و تحلیل شده‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که شاخص‌های الزامات اساسی، افزایش کارایی و نوآوری بر فضای کسب و کار اثر مثبت و معناداری دارند. پیشنهاد می‌شود دولت با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم و بهبود فضای اقتصاد کلان و دیگر مؤلفه‌های مرتبط، بازار را به سمت رقابتی سالم سوق دهد.

کلیدواژه‌ها