ارایه مدل کمی توسعه کسب و کارهای نوین مبتنی بر رویکرد محله محور در کلان شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین المللی کیش ،دانشگاه آزاد اسلامی، کیش، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

در این پژوهش به منظور ارایه مدل توسعه کسب و کارهای نوین مبتنی بر رویکرد محله محور در کلان شهر تهران ، با استفاده از تحلیل محتوای استقرایی؛ با شناسایی 615 کد مفهوم، کدگذاری و دسته بندی آنها در سه مرحله نهایتا 189 شاخص اصلی؛ در پنج بعد و 22 مولفه، تبیین و در ادامه با استفاده از تکنیک دلفی سه مرحله ای در بین 32 نفر از خبرگان علمی و اجرایی، این شاخص ها مورد جرح و تعدیل قرار گرفت. نهایتا مدل توسعه کسب و کارهای نوین مبتنی بر رویکرد محله محور در کلان شهر تهران در پنج بعد گسترش فناوری اطلاعات ، بهبود فضای کسب و کار ، مدیریت ارتباط با مشتری ، رویکرد محله محوری و رهبری کارآفرینانه ارائه شد.
کلمات کلیدی: بهبود فضای کسب و کار ،گسترش فناوری اطلاعات ، رویکرد مدیریت محله محوری ، مدیریت ارتباط با مشتری و رهبری کارآفرینانهبهبود فضای کسب و کار ،گسترش فناوری اطلاعات ، رویکرد مدیریت محله محوری ، مدیریت ارتباط با مشتری و رهبری کارآفرینانه

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

delivery a model for new home business development on the basis of neighborhood oriented approach in the in Tehran Metropolis

نویسندگان [English]

  • Ehsan Yazdani 1
  • Sayyed Mahmud Hashemi 2
  • Abdullah Naami 3
1 Department of Business, International Kish Branch, Islamic Azad University, Kish, Iran
2 Department of Business, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Business, south Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study discussed the Design and delivery a model for new home business development on the basis of neighborhood oriented approach in the in Tehran Metropolis. This research was an applied study of the purpose and methodologically as qualitative methods. After analyzing the data, 22 components of 615 concept codes were obtained and then classified at five dimensions including, development of business space, increasing of information tecnologhy, neighborhood oriented approach Management, customer relationship, , entrepreneurial leadership. In the second study, the sample size was estimated as 344 people based on Cochran formula and after data collection, the statistical analysis of survey data was performed in two descriptive levels using statistical parameters (such as frequency, percentage, elongation , mean) and inferential statistics (Levin test, t-test), confirmatory factor analysis using Spss 22 , Lisrel8.54 and Excel. Significant coefficients and parameters of factors, development of business space, increasing of information tecnologhy, Neighborhood oriented approach Management, customer relationship, ,

کلیدواژه‌ها [English]

  • development of business space
  • increasing of information tecnologhy
  • Neighborhood oriented approach Management
  • Customer Relationship
  • entrepreneurial leadership