ارایه مدل کمی توسعه کسب و کارهای نوین مبتنی بر رویکرد محله محور در کلان شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین المللی کیش ،دانشگاه آزاد اسلامی، کیش، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

در این پژوهش به منظور ارایه مدل توسعه کسب و کارهای نوین مبتنی بر رویکرد محله محور در کلان شهر تهران ، با استفاده از تحلیل محتوای استقرایی؛ با شناسایی 615 کد مفهوم، کدگذاری و دسته بندی آنها در سه مرحله نهایتا 189 شاخص اصلی؛ در پنج بعد و 22 مولفه، تبیین و در ادامه با استفاده از تکنیک دلفی سه مرحله ای در بین 32 نفر از خبرگان علمی و اجرایی، این شاخص ها مورد جرح و تعدیل قرار گرفت. نهایتا مدل توسعه کسب و کارهای نوین مبتنی بر رویکرد محله محور در کلان شهر تهران در پنج بعد گسترش فناوری اطلاعات ، بهبود فضای کسب و کار ، مدیریت ارتباط با مشتری ، رویکرد محله محوری و رهبری کارآفرینانه ارائه شد.
کلمات کلیدی: بهبود فضای کسب و کار ،گسترش فناوری اطلاعات ، رویکرد مدیریت محله محوری ، مدیریت ارتباط با مشتری و رهبری کارآفرینانهبهبود فضای کسب و کار ،گسترش فناوری اطلاعات ، رویکرد مدیریت محله محوری ، مدیریت ارتباط با مشتری و رهبری کارآفرینانه

کلیدواژه‌ها