ارزیابی شاخص های استراتژیک پیاده سازی بانکداری دیجیتال با استفاده از ترکیب رویکردهای مدلسازی ساختاری تفسیری و دیمتل فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی,دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس ,تهران, ایران

2 گروه مدیریت بانکی,دانشکده علوم اقتصادی، موسسه علوم بانکی ,تهران, ایران

3 گروه حسابداری,دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد تهران مرکز،دانشگاه آزاد اسلامی ,تهران, ایران

4 گروه مدیریت دولتی,دانشکده مدیریت، واحدمهاباد،دانشگاه آزاد اسلامی ,مهاباد, ایران

چکیده

بانکداری دیجیتالی و تعیین الزامات جهت حرکت از وضعیت موجود به مطلوب مستلزم مجموعه تغییرات کسب و کارها در حوزه فعالیتها، فرایندها، توانایی ها و مدلهای کسب و کار است. استراتژی دیجیتال راهی است که از طریق آن، بانکها قادر خواهند بود خود را با دگرگونی دیجیتال انطباق داده و ضمن تضمین بقای خود از فرصتهای ناشی از توسعه فناوری بیشترین بهره برداری را داشته باشند. در این میان بازآفرینی نظام بانکی با استفاده از تعیین استراتژی های مبتنی بر فناوری های نوین و مهاجرت به سمت بانکداری دیجیتال، به یکی از دغدغه های اصلی بازیگران صنعت بانکداری می باشد. لذا در مقاله حاضر شاخص های استراتژیک پیاده سازی بانکداری دیجیتال از طریق پرسشنامه های مجزا و نظرخواهی از 10 نفر از خبرگان صنعت بانکداری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. هدف پژوهش، استفاده از رویکردهای تحقیق درعملیات نرم یعنی مدلسازی ساختاری تفسیری جهت ساختاردهی به روابط بین شاخص های استراتژیک پیاده سازی بانکداری دیجیتال و کاربرد دیمتل فازی به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف شاخص ها می باشد. نتایج نشان داد شاخص "استراتژی فرایند کسب و کار" پایه و اساس پیاده سازی بانکداری دیجیتال و شاخص "استراتژی محتوا" دارای بیشترین میزان تعامل با سایر شاخص ها می باشد

کلیدواژه‌ها