ارزیابی شاخص های استراتژیک پیاده سازی بانکداری دیجیتال با استفاده از ترکیب رویکردهای مدلسازی ساختاری تفسیری و دیمتل فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی,دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس ,تهران, ایران

2 گروه مدیریت بانکی,دانشکده علوم اقتصادی، موسسه علوم بانکی ,تهران, ایران

3 گروه حسابداری,دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد تهران مرکز،دانشگاه آزاد اسلامی ,تهران, ایران

4 گروه مدیریت دولتی,دانشکده مدیریت، واحدمهاباد،دانشگاه آزاد اسلامی ,مهاباد, ایران

چکیده

بانکداری دیجیتالی و تعیین الزامات جهت حرکت از وضعیت موجود به مطلوب مستلزم مجموعه تغییرات کسب و کارها در حوزه فعالیتها، فرایندها، توانایی ها و مدلهای کسب و کار است. استراتژی دیجیتال راهی است که از طریق آن، بانکها قادر خواهند بود خود را با دگرگونی دیجیتال انطباق داده و ضمن تضمین بقای خود از فرصتهای ناشی از توسعه فناوری بیشترین بهره برداری را داشته باشند. در این میان بازآفرینی نظام بانکی با استفاده از تعیین استراتژی های مبتنی بر فناوری های نوین و مهاجرت به سمت بانکداری دیجیتال، به یکی از دغدغه های اصلی بازیگران صنعت بانکداری می باشد. لذا در مقاله حاضر شاخص های استراتژیک پیاده سازی بانکداری دیجیتال از طریق پرسشنامه های مجزا و نظرخواهی از 10 نفر از خبرگان صنعت بانکداری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. هدف پژوهش، استفاده از رویکردهای تحقیق درعملیات نرم یعنی مدلسازی ساختاری تفسیری جهت ساختاردهی به روابط بین شاخص های استراتژیک پیاده سازی بانکداری دیجیتال و کاربرد دیمتل فازی به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف شاخص ها می باشد. نتایج نشان داد شاخص "استراتژی فرایند کسب و کار" پایه و اساس پیاده سازی بانکداری دیجیتال و شاخص "استراتژی محتوا" دارای بیشترین میزان تعامل با سایر شاخص ها می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluate Strategic Criteria of Digital Banking Implementation Using Integration of Interpretive Structural Modeling and Fuzzy DEMATEL Approaches

نویسندگان [English]

  • davod khosroanjom 1
  • behzad keshanchi 2
  • amir pourgholi 3
  • shovaneh abdoullahi 4
1 Department of Industrial Management, College of Management & Economic, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Department of Banking Management, College of Economic Sciences, School of Banking Sciences, Tehran, Iran.
3 Department of Accounting, College of Economic & Accounting, Tehran Markaz Branch, Islamic azad university Tehran, Iran.
4 Department of Public Management, College of Management, Mahabad Branch, Islamic azad university Mahabad, Iran.
چکیده [English]

Digital banking and identifying the requirements to move from the current situation to the desired situation require a set of business changes in the areas of activities, processes, capabilities and business models. Digital strategy is a way for banks to be able to adapt to digital transformation and ensure their survival from the opportunities of technology development. Reconstruction of the banking system through the use of new technology-based strategies and migration to digital banking is one of the main concerns of the banking industry. Therefore, in this study, strategic criteria of digital banking implementation were analyzed through separate questionnaires and opinion polls from 10 banking industry experts. The purpose of this study is to use soft operation research approaches, namely, Interpretive Structural Modeling, to structure the relationships between the strategic indicators of digital banking implementation and the application of Fuzzy DEMATEL to identify the strengths and weaknesses of the criteria. The results showed that the “Business Process Strategy” criterion is the basis for the implementation of digital banking and the “Content Strategy” criterion had the highest interaction and dependency with other criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Banking
  • Business Process Strategy
  • Interpretive Structural Modeling
  • Fuzzy DEMATEL