ارائه الگوی اثربخشی پیام تبلیغاتی با تاکید بر فرهنگ ملی ایران در بازار لوازم خانگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت.دانشکده مدیریت. واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده:
پژوهش کاربردی حاضر با هدف ارائه الگوی اثربخشی پیام تبلیغاتی با تاکید بر فرهنگ ملی ایران در بازار لوازم خانگی، در سال 1398 انجام گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی_پیمایشی می‌باشد. این پژوهش در زمره‌ی پژوهش‌های ترکیبی بوده که در دو مرحله کیفی و کمّی اجرا گردید. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل دو بخش است؛ بخش اول شامل 5 نفر از خبرگان که به صورت هدفمند انتخاب و از نظرات آنان استفاده شد و بخش دوم شامل مشتریان‌ لوازم خانگی می‌باشد که با توجه به نامحدود بودنِ تعدادشان از روش نمونه‌گیری دردسترس استفاده شده و بر اساس حجم نمونه به دست آمده از فرمول کوکران 384 پرسش‌نامه توزیع گردید. روایی پرسش‌نامه به روش اعتبار محتوا و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ تأیید شد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس و پی ال اس استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهند که اگر پیام تبلیغاتی بر مبنای فرهنگ ملی و متناسب با علایق مشتریان باشد باعث می‌شود که آن پیام تبلیغاتی دارای جذابیت بوده و چه بسا گرایش به خرید محصول را برای افراد ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها