ارائه الگوی اثربخشی پیام تبلیغاتی با تاکید بر فرهنگ ملی ایران در بازار لوازم خانگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت.دانشکده مدیریت. واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده:
پژوهش کاربردی حاضر با هدف ارائه الگوی اثربخشی پیام تبلیغاتی با تاکید بر فرهنگ ملی ایران در بازار لوازم خانگی، در سال 1398 انجام گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی_پیمایشی می‌باشد. این پژوهش در زمره‌ی پژوهش‌های ترکیبی بوده که در دو مرحله کیفی و کمّی اجرا گردید. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل دو بخش است؛ بخش اول شامل 5 نفر از خبرگان که به صورت هدفمند انتخاب و از نظرات آنان استفاده شد و بخش دوم شامل مشتریان‌ لوازم خانگی می‌باشد که با توجه به نامحدود بودنِ تعدادشان از روش نمونه‌گیری دردسترس استفاده شده و بر اساس حجم نمونه به دست آمده از فرمول کوکران 384 پرسش‌نامه توزیع گردید. روایی پرسش‌نامه به روش اعتبار محتوا و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ تأیید شد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس و پی ال اس استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهند که اگر پیام تبلیغاتی بر مبنای فرهنگ ملی و متناسب با علایق مشتریان باشد باعث می‌شود که آن پیام تبلیغاتی دارای جذابیت بوده و چه بسا گرایش به خرید محصول را برای افراد ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting an effective model of advertising message with emphasis on the national culture of Iran in the home appliance market.

نویسندگان [English]

  • Seyyed Vahid Jabbarzade
  • Seyyed Abbas Heydari
  • Sina Nematizadeh
Department of Management, Faculty of Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University,Tehran,Iran.
چکیده [English]

Abstract :
The present applied research was conducted in 2019 with the aim of examining the effectiveness of the advertising message by emphasizing the national culture of Iran in the home appliance market. This research was among the combined studies that were conducted in two stages: qualitative and quantitative.
The statistical population of the study consists of two parts; The first part includes 5 experts who were purposefully selected and their opinions were used. 384 questionnaires were distributed. The validity of the questionnaire was confirmed by the content validity method and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha method. In this research, SPSS and PLS software has been used for data analysis. The results show that if the advertising message is based on national culture and tailored to the interests of customers, It makes that advertising message attractive and may create a tendency for people to buy the product.

.

کلیدواژه‌ها [English]

  • national culture
  • effectiveness of advertising messages
  • home appliance market