ارائه مدل متمایزسازی سازمان های پست مدرن بر خودانگاره مصرف کنندگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه مصرف کنندگان از مصرف به عنوان ابزاری برای ایجاد خودانگاری استفاده می کنند تا در محیط های اجتماعی، هویت خود را از طریق خدماتی که مصرف می کنند، نمایان سازند. هدف پژوهش حاضر استخراج شاخص های متمایزسازی در صنعت بانکداری است تا با در نظر گرفتن عوامل زمینه ای و مداخله گر، تاثیربازرایابی بر خودانگاره مصرف کنندگان به صورت مدل ترکیبی ارائه شود. تحقیق حاضر داده های کیفی از مصاحبه با خبرگان را جمع آوری و سپس جهت اعتباربخشی مـدل، با استفاده از روش میدانی پرسشنامه، داده های بخش کمی که شامل مشتریان شعب تهران بانک ملت شهر تهران بودند را جمع آوری نموده است. روش تحلیل داده ها و آزمون مدل براساس نظریه زمینه ای و معادلات ساختاری می باشد که در این راستا از نرم افزار آماری SPSS و Lisrel و Smart PLS استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون مدل نشان میدهد که اثر مستقیم و قدرت رابطه میان متغیرهای متمایز سازی سازمان پست مدرن بر خودانگاره مشتریان در سطح (01/0 P ‹) برابر 528/0 محاسبه شده که مثبت و معنادار می باشد. بنابراین با اطمینان 95 % می توان گفت متمایزسازی سازمانهای پستمدرن بر خودانگاره مصرف کنندگان تاثیر معناداری دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting the Postmodern Organizational Distinction Model on Consumer Self-Concept

نویسندگان [English]

  • samira gharib garkani
  • Behrooz Ghasemi
  • Soheil Sarmad Saidy
department business Management, Faculty Member , Central Tehran Branch, Islamic Azad University,Tehran,Iran
چکیده [English]

Nowadayes, consumers use consumption as a means of creating self-consept to express their identity in the social environment through the services they consume. For these consumers value cultural and symbolic are more important. The purpose of this study is to extract the main indicators of differentiation in the banking industry in order to present the impact of marketing plans on consumers' self-concept as a model. the qualitative data were collected from interviews with experts and then, for validation of the model, the questionnaire field data was collected from clients of Mellat Bank Tehran branches. The method of data analysis in qualitative part is based on coding and on quantitative part is used some statistical software(SPSS, Lisrel and Smart PLS). The model test shows that the direct effect and power of the relationship between postmodern organization differentiation variables on customer self-concept was calculated 0.552 which is positive and significant. Therefore,with 95% confidence can be said that differentiating postmodern organizations has a significant impact on consumers' self-concept.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Postmodernist organizations
  • Differentiation
  • consumer self-concept