طراحی مدل استوار شبکه پویای زنجیره تامین محصولات متنوع جهانی در شرایط عدم قطعیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

2 گروه مهندسی صنایع،دانشکده صنایع،واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی تهران،ایران.

3 گروه مدیریت صنعتی،دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران.

چکیده

در این تحقیق به مدل‌سازی جهت طراحی شبکه پویای زنجیره تأمین کالای سیمانی برای کاهش کمبود بعد از بحران پرداخته‌شده است.پارامتر زمان یکی از مهمترین پارامترها بدلیل فسادپذیری محصولات سیمانی و همچنین نیاز به تأمین تقاضا در زمان مشخص است که در این تحقیق به مدل‌سازی این پارامتر در شرایط عادی و بعد از بروز بحران پرداخته شده است. حادثه‏دیدگان بلایا از اولویت متفاوتی نسبت به هم برای تأمین تقاضا برخوردار هستند که در این مدل علاوه بر مدل‌سازی این موضوع استفاده از اقلام جایگزین یا مشابه نیز در نظر گرفته شده است. از برنامه‌ریزی استوار جهت ایجاد تصمیمات استوار به دلیل حساس بودن تأمین تقاضا استفاده گردیده است. برای حل مدل در ابعاد بزرگ‌تر از الگوریتم‌های فرا ابتکاری ژنتیک، بهینه سازی ازدحام ذرات و تبرید شبیه سازی استفاده شده که بنا بر نتایج حاصله از اجرای الگوریتم‌ها برای ابعاد مختلف، الگوریتم ژنتیک از کیفیت بیشتری برخوردار است. با توجه به اهمیت پیش بینی تقاضا در دوره برنامه ریزی در این تحقیق از روش شبکه عصبی فازی تطبیقی برای پیش بینی تقاضا استفاده شده است که FCM بهترین الگوریتم شناسایی الگو و تطبیق پذیری شناخته شده است.

کلیدواژه‌ها