مدل سازی ساختاری تفسیری عوامل موثر بر قصد خرید محصولات غذایی خارجی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

ادبیات گسترده‌ای در زمینه عوامل موثر بر قصد خرید محصولات خارجی ارائه شده است و هر یک از اندیشمندان این حوزه به یک یا چند بعد آن اشاره کردند، ولی تاکنون یک مدل فراگیر از عوامل و مولفه‌های موثر بر قصدخرید مشتری و ارتباط بین آنها ارائه نشده است. هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل ساختاری تفسیری عوامل موثر بر قصد خرید مشتریان برای محصولات‌ غذایی ‌خارجی است. ابتدا با بررسی سیستماتیک ادبیات، مجموعه جامعی از مولفه‌های مربوط به قصد خرید مشتری استخراج شد. سپس با تحلیل محتوای کیفی مولفه‌ها، 13 عامل شناسایی و در سطوح پنجگانه مدل ساختاری تفسیری قرار گرفتند؛ سطح5،«مسئولیت اجتماعی شرکت»، «ویژگی‌های شخصیتی مشتری»، سطح4، «ویژگی‌های محصول»، سطح 3، «تصویر تجاری خرده‌فروشی»، سطح2، «آگاهی و دانش‌ مشتری»، «هویت اجتماعی»، «نگرش»، «کشور مبدأ»، «هنجار ذهنی»، سطح اول،«ارزش درک شده»، «وفاداری»، و «کنترل رفتاری ‌درک شده»، «ریسک ادراک شده»، شناسایی شدند. چهار عامل بدست آمده در سطوح پنجم تا سوم دارای بیشترین تاثیر بر قصد خرید است. سهم پژوهش برای تولیدکنندگان و مدیران بازاریابی، آشنایی بیشتر نسبت به عوامل موثر بر قصد خرید و آگاهی از اولویت‌های مشتریان در خرید محصولات غذایی خارجی است. نتایج پژوهش سهم بسزایی در اتخاذ استراتژی متناسب و افزایش سهم بازار دارد.

کلیدواژه‌ها