مدل سازی ساختاری تفسیری عوامل موثر بر قصد خرید محصولات غذایی خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

ادبیات گسترده‌ای در زمینه عوامل موثر بر قصد خرید محصولات خارجی ارائه شده است و هر یک از اندیشمندان این حوزه به یک یا چند بعد آن اشاره کردند، ولی تاکنون یک مدل فراگیر از عوامل و مولفه‌های موثر بر قصدخرید مشتری و ارتباط بین آنها ارائه نشده است. هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل ساختاری تفسیری عوامل موثر بر قصد خرید مشتریان برای محصولات‌ غذایی ‌خارجی است. ابتدا با بررسی سیستماتیک ادبیات، مجموعه جامعی از مولفه‌های مربوط به قصد خرید مشتری استخراج شد. سپس با تحلیل محتوای کیفی مولفه‌ها، 13 عامل شناسایی و در سطوح پنجگانه مدل ساختاری تفسیری قرار گرفتند؛ سطح5،«مسئولیت اجتماعی شرکت»، «ویژگی‌های شخصیتی مشتری»، سطح4، «ویژگی‌های محصول»، سطح 3، «تصویر تجاری خرده‌فروشی»، سطح2، «آگاهی و دانش‌ مشتری»، «هویت اجتماعی»، «نگرش»، «کشور مبدأ»، «هنجار ذهنی»، سطح اول،«ارزش درک شده»، «وفاداری»، و «کنترل رفتاری ‌درک شده»، «ریسک ادراک شده»، شناسایی شدند. چهار عامل بدست آمده در سطوح پنجم تا سوم دارای بیشترین تاثیر بر قصد خرید است. سهم پژوهش برای تولیدکنندگان و مدیران بازاریابی، آشنایی بیشتر نسبت به عوامل موثر بر قصد خرید و آگاهی از اولویت‌های مشتریان در خرید محصولات غذایی خارجی است. نتایج پژوهش سهم بسزایی در اتخاذ استراتژی متناسب و افزایش سهم بازار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interpretive Structural Modeling of Factors Affecting the Foreign Food Products purchase intention

نویسندگان [English]

  • Maryam Zarif Sagheb
  • Seyed Kamran Noorbakhsh
  • Mirfeiz Fallah
Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Literature has been provided on the factors influencing the foreign Food products purchase intention , and each of the scholars in this field has referred to one or more of its dimensions, but so far a comprehensive model of the factors influencing the purchase intention and the relationship between are not provided. The purpose of this study is to identify and interpret the structural analysis of factors affecting customer foreign Food products purchase intention. First, through a systematic review of the literature, a comprehensive set of components related to customer purchase intention was extracted. Then, by analyzing the qualitative content of the components, 13 factors were identified and classified into five levels of the interpretive structural model. Level 5, "Corporate Social Responsibility", " customer’s personality characteristic", Level 4, "Product Features", Level 3, " retailer’s commercial image ", Level 2, " customer knowledge and awareness ", "Social Identity" , "Attitude", "country of origin", "subjective norm", first level, "perceived value", "loyalty", and "perceived behavioral control", "perceived risk", were identified. The contribution of research to producers and marketing managers is to become more familiar with the factors influencing purchase intention and to understand customer preferences in purchasing foreign Food products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • purchase intention
  • foreign Food product
  • Interpretive Structural Modelling
  • MICMAC Analysis