توسعه محصول جدید از طریق توسعه فرهنگ حمایت از نوآوری و دوسوتوانی سازمانی (مورد مطالعه: تولید کنندگان لوازم و تجهیزات ورزشی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی سازمانی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 گروه کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر فرهنگ حمایت از نوآوری و دوسوتوانی سازمانی بر توسعه محصول جدید می‌باشد. این پژوهش از نظر پارادایم، فرااثبات گرا می باشد که با رویکرد کمی صورت پذیرفته است. همچنین استراتژی تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مدیران شرکت‌های تولید کننده لوازم و تجهیزات ورزشی می‌باشد؛ که 69 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان اعضای نمونه انتخاب شده است. در این پژوهش از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی به منظور گردآوری داده‌ها استفاده شده است، که جهت بررسی پایایی پرسشنامه از دو معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و جهت بررسی روایی، از روایی همگرا، روایی واگرا و روایی محتوی استفاده شده است. همچنین جهت بررسی رابطه بین متغیرها و تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که فرهنگ حمایت از نوآوری تأثیر مثبت و معناداری بر دوسوتوانی سازمانی و عملکرد توسعه محصول جدید دارد. همچنین نتایج حاکی از آن بوده است که دوسوتوانی سازمانی شامل قابلیت اکتشاف و بهره برداری تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد توسعه محصول جدید دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New product development through the Pro-innovation culture and organizational ambidexterity (Case study: Sports equipment manufacturers)

نویسندگان [English]

  • Mohammad masum 1
  • NEGAR NOWROZI 2
1 Department of Corporate Entrepreneurship, Tehran university, Tehran, Iran.
2 Department of Entrepreneurship, Science and Research Branch, Islamic azad university, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is investigating the effect of pro-innovation culture and organizational ambidexterity on new product development. This research in terms of paradigm is ultra-positivism that has been done with a quantitative approach. Also this paper is an applied research that in terms of data collection is descriptive_survey. Target population of this study is all managers of sports equipment manufacturer companies, that 69 individuals were selected as the sample members using simple random sampling. In this study two methods of library and field research were used to collect data, that in order to ensure the reliability of the questionnaire, two criteria of cronbach's alpha and composite reliability were used and also convergent validity, divergent validity and content validity were applied to examine its validity. In this research, in order to investigate the relationship between variables and data analysis, the partial least squares method (PLS) and smart-pls software have been used. The results showed that pro-innovation culture had a positive and significant effect on organizational ambidexterity and new product development. The results also showed that organizational ambidexterity including exploration and exploitation capabilities had a positive and significant effect on new product development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New product development
  • innovation
  • Ambidexterity