توسعه محصول جدید از طریق توسعه فرهنگ حمایت از نوآوری و دوسوتوانی سازمانی (مورد مطالعه: تولید کنندگان لوازم و تجهیزات ورزشی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی سازمانی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 گروه کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر فرهنگ حمایت از نوآوری و دوسوتوانی سازمانی بر توسعه محصول جدید می‌باشد. این پژوهش از نظر پارادایم، فرااثبات گرا می باشد که با رویکرد کمی صورت پذیرفته است. همچنین استراتژی تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مدیران شرکت‌های تولید کننده لوازم و تجهیزات ورزشی می‌باشد؛ که 69 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان اعضای نمونه انتخاب شده است. در این پژوهش از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی به منظور گردآوری داده‌ها استفاده شده است، که جهت بررسی پایایی پرسشنامه از دو معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و جهت بررسی روایی، از روایی همگرا، روایی واگرا و روایی محتوی استفاده شده است. همچنین جهت بررسی رابطه بین متغیرها و تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که فرهنگ حمایت از نوآوری تأثیر مثبت و معناداری بر دوسوتوانی سازمانی و عملکرد توسعه محصول جدید دارد. همچنین نتایج حاکی از آن بوده است که دوسوتوانی سازمانی شامل قابلیت اکتشاف و بهره برداری تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد توسعه محصول جدید دارد.

کلیدواژه‌ها