تکنیک‌های اصل تعهد و سازگاری در متقاعدسازی مشتریان شرکت های خدمات گردشگری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، واحد سنندج، دانشگاه آزاداسلامی، سنندج، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی،دانشکده علوم انسانی، واحد سنندج، دانشگاه آزاداسلامی، سنندج، ایران

چکیده

ترغیب و متقاعدسازی مشتری یکی از مهم‌ترین مباحث در زمینه فروش محصولات است. اصل تعهد و ثبات در رفتار یکی از اصول مهم در روانشناسی نفوذ است. امروزه اصول تعهد و ثبات مورد توجه سازمان‌های غیرانتفاعی و تجاری قرارگرفته است. مطالعات محدودی روی تکنیک‌هایFITD وLOWBALL که از اصول تعهد و ثبات هستند‌ انجام شده است. هدف از این پژوهش بررسی میزان تاثیرات این تکنیک‌ها را که از عناصر تشکیل دهنده متقاعدسازی مشتری است را بر روی رفتار مصرف کننده پس از خرید بر روی چهار سازه اعتماد، تعهد، رضایتمندی و وفاداری مشتری مورد سنجش قرار دهد. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان و برای گردآوری داده‌های مورد نیاز پرسشنامه بین 281 نفر از مشتریان شرکتهای مسافرتی و جهانگردی منتخب شهر کرمانشاه توزیع شد. برای تحلیل داده‌ها در بخش آمار توصیفی از نرم افزار SPSS و برای تحلیل مدل از طریق معادلات ساختاری و نرم افزار Smart Pls استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که اصول تعهد و ثبات بطور مستقیم بر اعتماد و تعهد و رضایتمندی مشتریان دفاتر گردشگری اثرگذار است و به بطور غیرمستقیم با وفاداری مشتری ارتباط معنی داری دارد.

کلیدواژه‌ها