ارایه مدلی از روش DEMATEL و AHP به منظور شناسایی عوامل موثر بر برندسازی بر مبنای رویکرد گراندد تئوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران

2 گروه مدیریت، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران و گروه علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

3 گروه مدیریت، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران

4 گروه مدیریت، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران و گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

هدف اصلی پژوهش ارایه مدلی تلفیقی از روش دیمتل و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی به منظور شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر برندسازی با استفاده از رویکرد گراندد تئوری در صنعت بانکداری است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و اکتشافی است. جهت تعیین حجم نمونه از روش گلوله برفی استفاده شده است که بر اساس این روش حجم نمونه آماری 80 نفر در نظر گرفته شده است. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش سئوالات مورد نظر جهت مصاحبه طراحی و در نهایت 7 عامل ساختاری، رفتاری، محیطی، فرآیندها، خروجی، پیامد و اثر و زیر مولفه‌های مربوط به هر عامل بر مبنای رویکرد گراندد تئوری به عنوان عوامل اصلی در برندسازی شناسایی شده است. در ادامه از مدل تلفیقی، تحلیل سلسله مراتبی فازی و دیمتل فازی جهت اولویت‌بندی، تعیین شدت تاثیرگذاری و تاثیرپذیری و ترسیم نمودار علی- معلولی میان مولفه‌ها استفاده شده است. نتایج نشان داد در میان عوامل اصلی پژوهش عامل رفتاری بالاترین رتبه را کسب کرده است. عامل رفتاری که در وزن‌دهی رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی دارای رتبه اول است در روش دیمتل فازی نیز بیشترین وزن را دارد و با سایر معیارها در تعامل حداکثری قرار دارد؛ لذا به دلیل اثرپذیری بیشتر معیاری معلول محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a fuzzy AHP and fuzzy DEMATEL approach in order to rank branding effective factors based on grounded theory

نویسندگان [English]

  • Esa Fahim 1
  • Mojtaba Purslemi 2
  • Ali Hosein zadeh 3
  • Mohammad Ghasemi namaghi 4
1 Department of business Management, Torbat Heydariyeh Branch, Islamic Azad University, Torbat Heydariyeh, Iran.
2 Department of Management,, Torbat Heydariyeh Branch, Islamic Azad University, Torbat Heydariyeh, iran & Department of Administrative and Economic Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
3 department of Management, Torbat Heydariyeh Branch, Islamic Azad University, Torbat Heydariyeh, Iran.
4 Department of Management, Torbat Heydariyeh Branch, Islamic Azad University, Torbat Heydariyeh, iran and Department of business Management, payam noor University, tehran, Iran
چکیده [English]

The main purpose of the present study is to representing a multi attribute fuzzy AHP and fuzzy DEMATEL approach in order to rank branding effective factors based on grounded theory in the Iranian banking industry. This study is an applied and exploratory one. The snowball method was used to determine the sample size. The statistical sample size was 80 persons. In order to achieve the research objectives, the questions were designed for interview and finally seven categories of structural, behavioral, environmental, processes, output, outcome and effect and sub-components of each were identified. The fuzzy DEMATEL and grounded theory approach was used to analyze the data. The results showed that structural, behavioral and process factors play an important role in branding, and consequence, impact and results are the next priorities that can lead to bank branding. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

کلیدواژه‌ها [English]

  • branding
  • Grounded Theory
  • Fuzzy DEMATEL
  • Banking industry