شناسایی ‌مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی ‌مؤثر بر بازاریابی استراتژیک در صنعت هتلداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی ، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،تهران ، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در فضای رقابتی امروز صنعت میهمان‌نوازی ، افزایش ظرفیت‌ها هتل‌ها، یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران بشمار می‌رود. هدف تحقیق این است که در چارچوب سیاست‌های اعلامی اقتصاد مقاومتی ، مبنی بر فعال‌سازی ظرفیت‌های درونی ، ابعاد و ‌مؤلفه‌های ‌مؤثر بر بازاریابی استراتژیک هتل‌ها شناسایی گردد تا در مواجهه با شرایط ویژه اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، ظرفیت بالقوه هتل‌ها را افزایش داده و موجبات توسعه صنعت هتلداری و در نهایت ،توسعه گردشگری را فراهم سازد. بدین منظور با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوای کیفی ، ابعاد اولیه تحقیق ، طراحی گردید. سپس با ارسال پرسشنامه و روش دلفی مدل نهایی استخراج شده است. جامعه آماری مربوط به تعیین ابعاد اقتصاد مقاومتی ، خبرگان علمی و سازمانی هستند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که ‌مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی ‌مؤثر بر بازاریابی استراتژیک هتل در این پژوهش ، بهره‌وری نیروی انسانی ، رهبری، مناسب‌سازی فرهنگ ، مناسب‌سازی ساختار و مشتری مداری می‌باشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Resilient Economy Components Affecting Strategic Marketing in the Hotel Industry

نویسندگان [English]

  • Elham Kiyanmehr 1
  • soheil sarmadsaidy 1
  • Behrooz Ghasemi 2
1 Department of business Management , Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, iran.
چکیده [English]

In today's competitive atmosphere of the hospitality industry, increasing hotel capacity is one of the main concerns of managers. The purpose of the research is to identify within the framework of the Resilient Economy Declaration Policies on Enabling Internal Capacities, Dimensions and Components Affecting the Strategic Marketing of Hotels to Increase the Hotel's Potential Capacity in the Face of the Special Economic Conditions of the Sanctions and Eventually, Develops the hotel industry and tourism industry. For this purpose, the basic dimensions of research were designed using qualitative content analysis method. Then the final components is extracted by sending questionnaire for experts , and Delphi method. The statistical population is related to the determinants of resilient economy, scientific and organizational experts. The results show that the components of the resilient economy affecting strategic hotel marketing in this study , are manpower productivity , leadership, cultural fit, structure fit and customer orientation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Resilient Economy"
  • "Strategic Marketing"
  • "Hotel Industry"
  • "Sanction"