شناسایی ‌مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی ‌مؤثر بر بازاریابی استراتژیک در صنعت هتلداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی ، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،تهران ، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در فضای رقابتی امروز صنعت میهمان‌نوازی ، افزایش ظرفیت‌ها هتل‌ها، یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران بشمار می‌رود. هدف تحقیق این است که در چارچوب سیاست‌های اعلامی اقتصاد مقاومتی ، مبنی بر فعال‌سازی ظرفیت‌های درونی ، ابعاد و ‌مؤلفه‌های ‌مؤثر بر بازاریابی استراتژیک هتل‌ها شناسایی گردد تا در مواجهه با شرایط ویژه اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، ظرفیت بالقوه هتل‌ها را افزایش داده و موجبات توسعه صنعت هتلداری و در نهایت ،توسعه گردشگری را فراهم سازد. بدین منظور با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوای کیفی ، ابعاد اولیه تحقیق ، طراحی گردید. سپس با ارسال پرسشنامه و روش دلفی مدل نهایی استخراج شده است. جامعه آماری مربوط به تعیین ابعاد اقتصاد مقاومتی ، خبرگان علمی و سازمانی هستند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که ‌مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی ‌مؤثر بر بازاریابی استراتژیک هتل در این پژوهش ، بهره‌وری نیروی انسانی ، رهبری، مناسب‌سازی فرهنگ ، مناسب‌سازی ساختار و مشتری مداری می‌باشد .

کلیدواژه‌ها