ارایه الگوی کسب و کار در بازار کالاهای صنعتی و واسطه ای (قطعات یدکی خودرو) با تاکید بر نقش زنجیره ارزش در حوزه تجارت الکترونیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد دبی، دانشگاه آزاد اسلامی ،دبی، امارات متحده عربی

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

تحقیق موجود به بررسی عوامل موثر با تاکید بر زنجیره ارزش می‎پردازد که کالاهای صنعتی و واسطه‎ای در حوزه تجارت الکترونیک چگونه عرضه می‎شود و مدل ارائه این کالاها (صنعتی و واسطه‎ای) در حوزه کسب و کار B2B چگونه باید باشد.
روش این تحقیق روش آمیخته اکتشافی است که خود به دو بخش کیفی و کمی تقسیم می‎شود. در بخش اول (کیفی - اقتضائی) بر اساس مطالعات کتابخانه‎ای و میدانی و بر حسب قضاوت شهودی و تجربیات محقق و همچنین مصاحبه باز با خبرگان صنعت و دانشگاه ایده ها و پیش فرض هایی در رابطه با الگو شکل گرفت که این مرحله از تحقیق جنبه اقتضایی و کیفی داشت. بر اساس روش کدگذاری انتخابی پس از غربال و پالایش و طبقه بندی عوامل، این پیش فرض‎ها در قالب پرسشنامه و مصاحبه ساختار یافته توسط گروه کانون ( 27نفر خبره صنعت و دانشگاه) مورد بررسی و پرسش قرار گرفت که پیش فرض ها و مولفه ها شده و آنهایی که مشترک بوده اند ادغام و در نهایت مفروضات اولیه استخراج گردید. در بخش دوم (کمی - اعتبارسنجی) مولفه‎های اولیه استخراج شده از مرحله قبل و روابط مولفه‎ها و الگوی تحقیق مورد سنجش و اعتبارسنجی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها