بررسی نقش مولفه‌های فرهنگ سازمانی در بهبود مدیریت تحول (مطالعه موردی: شعب بانک ملت شهر کرمانشاه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت کارآفرینی، اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مولفه‌های فرهنگ سازمانی در مدیریت تحول شعب بانک ملت شهر کرمانشاه اجرا شد. روش پژوهش از نظر ماهیت کمّی و از لحاظ هدف کاربردی بود چون نتایجش را می‌توان برای برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگزاری‌ها به منظور پیاده‌سازی رهیافت مدیریتی و افزایش نوآوری در سیستم‌های بانکی بکار گرفت. همچنین از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها جزو تحقیقات توصیفی بود چرا که از روش‌های توصیفی (غیرآزمایشی) و روش تحلیل همبستگی (رگرسیون و مدلسازی معادلات ساختاری) استفاده شد. جامعه آماری شامل 171 نفر از کارکنان شعب بانک ملت در شهر کرمانشاه بودند (171=N) که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای با انتساب متناسب براساس جدول نمونه‌گیری کرجسی و مورگان (1970) انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌های لازم از یک پرسشنامه استاندارد استفاده شد و روایی آن با روایی محتوایی و روایی سازه و پایایی به کمک پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شدند و مورد تایید قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی داده‌ها از نرم‌افزارهای SmartPLS نسخه 3 و SPSS نسخه 25 استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که وضعیت مدیریت تحول در بین کارکنان شعب بانک ملت شهر کرمانشاه در حد بالاتر از متوسط بود.

کلیدواژه‌ها