بررسی نقش مولفه‌های فرهنگ سازمانی در بهبود مدیریت تحول (مطالعه موردی: شعب بانک ملت شهر کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت کارآفرینی، اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مولفه‌های فرهنگ سازمانی در مدیریت تحول شعب بانک ملت شهر کرمانشاه اجرا شد. روش پژوهش از نظر ماهیت کمّی و از لحاظ هدف کاربردی بود چون نتایجش را می‌توان برای برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگزاری‌ها به منظور پیاده‌سازی رهیافت مدیریتی و افزایش نوآوری در سیستم‌های بانکی بکار گرفت. همچنین از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها جزو تحقیقات توصیفی بود چرا که از روش‌های توصیفی (غیرآزمایشی) و روش تحلیل همبستگی (رگرسیون و مدلسازی معادلات ساختاری) استفاده شد. جامعه آماری شامل 171 نفر از کارکنان شعب بانک ملت در شهر کرمانشاه بودند (171=N) که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای با انتساب متناسب براساس جدول نمونه‌گیری کرجسی و مورگان (1970) انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌های لازم از یک پرسشنامه استاندارد استفاده شد و روایی آن با روایی محتوایی و روایی سازه و پایایی به کمک پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شدند و مورد تایید قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی داده‌ها از نرم‌افزارهای SmartPLS نسخه 3 و SPSS نسخه 25 استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که وضعیت مدیریت تحول در بین کارکنان شعب بانک ملت شهر کرمانشاه در حد بالاتر از متوسط بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Influence of Organizational Culture Components on Change Management at Mellat Bank Branches in Kermanshah Township

نویسندگان [English]

  • Nader Naderi 1
  • pouya nazari 1
  • samira akbari 2
1 Department of Entrepreneurship Management, Economics and Entrepreneurship, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Department of Business Management, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Exploring the Influence of Organizational Culture Components on Change Management at Mellat Bank Branches in Kermanshah Township
The present study was carried out to exploring the influence of organizational culture components on
change management at Mellat Bank Branches in Kermanshah Township. The statistical population of this research was consisted of all personnal in Mellat Bank Branches in Kermanshah Township (N=171). Using Krejci and Morgan (1970) sampling table, 118 of them were selected as the sample using the proportionate stratified sampling method (n=118). The main instrument in this study was questionnaire which its validity was confirmed by the panel of experts and construct validity and its reliability was confirmed by Cronbach's Alpha coefficient and composite reliability. Data were analyzed by SPSSWin23 and SmartPLS3 softwares in two parts of descriptive and inferential statistics. The findings indicated that the current status of change management among personnel of Mellat Bank Branches in Kermanshah Township was above the moderate level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • Transformation Management
  • Change Management
  • Mellat Bank
  • Kermanshah Township