واکاوی اثر تناسب خود بر قصد خرید بانوان شهر تهران از برندهای لوکس (مورد مطالعه: صنعت پوشاک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی،‌ دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به رقابت روزافزون موجود در صنایع بزرگ، شرکت‌ها برای جذب مشتریان بیشتر به سمت محصولات خود، تلاش‌ بسیاری می‌کنند؛ اما این مهم بدون در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر تصمیم به خرید مشتریان امکان‌پذیر نخواهد بود. لذا، پژوهش حاضر به بررسی اثر تناسب خود بر قصد خرید بانوان از برندهای لوکس می‌پردازد. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل تمامی بانوان شهر تهران است که در پاییز 1397 از برندهای لوکس پوشاک خریداری کرده‌اند. روش نمونه‌گیری، غیر تصادفی در دسترس بوده است و برای گرد‌آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه، مشتمل بر 37 گویه استفاده‌شده است. حجم نمونه با توجه به فرمول کلاین حداقل 200 نفر در نظر گرفته شد. جهت آزمون داده‌های جمع‌آوری‌شده، روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار اسمارت پی ال اس مورداستفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که فرضیه اثر تناسب خود بر قصد خرید مورد تأیید قرار نگرفته اما سایر فرضیه‌های پژوهش تأییدشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the effect of self-congruity on women purchase intention from luxury brands (Case study: Clothing Industry)

نویسندگان [English]

  • hossein norouzi 1
  • fatemeh darvish 2
  • ali shojae 2
1 Department of Business, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 Department of Business, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Due to the growing competition in large industries, companies are struggling to attract more customers to their products; but this will not be possible without considering the factors affecting the consumer purchase decision. So, this study investigates the effect of self-congruity on women purchase intention and behavior from luxury brands. The statistical population of this study includes all women in Tehran city who bought luxury brands of clothing in the fall of 1397. For data collection, simple non probability sampling method and a questionnaire tool was used which included 37 indicators. The sample size was considered to be at least 200 people according to Kline's formula. In order to test the collected data, structural equation modeling was used by using Smart PLS software. The results of the research indicate that the hypothesis of the effect of self-congruity on purchase intention has not been approved, but other research hypotheses have been confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "self-congruity"
  • "brand attitude"
  • "brand attachment"
  • "brand preference"
  • "brand equity"
  • "purchase intention"