واکاوی اثر تناسب خود بر قصد خرید بانوان شهر تهران از برندهای لوکس (مورد مطالعه: صنعت پوشاک)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی،‌ دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به رقابت روزافزون موجود در صنایع بزرگ، شرکت‌ها برای جذب مشتریان بیشتر به سمت محصولات خود، تلاش‌ بسیاری می‌کنند؛ اما این مهم بدون در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر تصمیم به خرید مشتریان امکان‌پذیر نخواهد بود. لذا، پژوهش حاضر به بررسی اثر تناسب خود بر قصد خرید بانوان از برندهای لوکس می‌پردازد. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل تمامی بانوان شهر تهران است که در پاییز 1397 از برندهای لوکس پوشاک خریداری کرده‌اند. روش نمونه‌گیری، غیر تصادفی در دسترس بوده است و برای گرد‌آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه، مشتمل بر 37 گویه استفاده‌شده است. حجم نمونه با توجه به فرمول کلاین حداقل 200 نفر در نظر گرفته شد. جهت آزمون داده‌های جمع‌آوری‌شده، روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار اسمارت پی ال اس مورداستفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که فرضیه اثر تناسب خود بر قصد خرید مورد تأیید قرار نگرفته اما سایر فرضیه‌های پژوهش تأییدشده است.

کلیدواژه‌ها