ارائه مدل آسیب شناسی خط مشی گذاری در حوزه تعاون(مورد مطالعه: اداره کل تعاون استان تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت دولتی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش، ارائه مدل آسیب شناسی خط مشی­گذاری در حوزه تعاون است. این پژوهش از نظر ماهیت داده از نوع آمیخته و از نظر هدف، توسعه­ای بود. جهت رسیدن به این هدف در گام اول عوامل و متغیرها بر اساس مبانی تئوریک و مطالعات مختلف داخلی و خارجی از طریق رویکرد تحلیل محتوای متون استخراج شدند. در گام دوم پرسشنامه دلفی بر مبنای عوامل و متغیرهایی که در گام اول شناسایی شده­اند، طراحی و میان خبرگان، توزیع و بر پایه نتایج، مدل مفهومی تحقیق طراحی گردید. در گام سوم با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و از طریق  نرم­افزار Smart PLS تحلیل انجام شد. نتابج نشان دهنده آن است که؛ مجریان خط مشی، ساختار قوانین و سازمان های اجراکننده خط مشی، منابع و امکانات، عوامل محیطی، ارزیابی و کنترل، فساد سیستمی گروه­های فشار، ذینفعان وابسته، مهمترین عوامل آسیب شناسی خط مشی گذاری در حوزه تعاون هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation Of The Pathology Model Of Co-operative Policy-making In The Field Of Co-operation (Case study: Tehran Province Co-operative Office)

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Kazemi Rahbar
  • alireza afsharnejad
  • Zain al-Abedin Amini Sabegh
  • Ehsan sadeh
Department of Public Management, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran.
چکیده [English]

The main purpose of the research is to present a policy model of policy-making in the field of cooperation. This research was mixed in terms of the nature of the data and developmental in terms of purpose. In order to achieve this goal, in the first step, factors and variables were extracted based on theoretical foundations and various internal and external studies through the content content analysis approach. In the second step, the Delphi questionnaire was designed based on the factors and variables identified in the first step, and distributed among experts, and based on the results, the conceptual research model was designed. In the third step, the analysis was performed using confirmatory factor analysis and through smart PLS software. The results show that: policy makers, policy structures and agencies, resources and facilities, environmental factors, evaluation and control, systemic corruption of pressure groups, related stakeholders, and the most important policy pathological factors, the most important pathological factors are cooperative policymaking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pathology
  • Policy Making
  • Co-operative Area
  • structural equation modeling