ارائه مدل آسیب شناسی خط مشی گذاری در حوزه تعاون(مورد مطالعه: اداره کل تعاون استان تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت دولتی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش، ارائه مدل آسیب شناسی خط مشی­گذاری در حوزه تعاون است. این پژوهش از نظر ماهیت داده از نوع آمیخته و از نظر هدف، توسعه­ای بود. جهت رسیدن به این هدف در گام اول عوامل و متغیرها بر اساس مبانی تئوریک و مطالعات مختلف داخلی و خارجی از طریق رویکرد تحلیل محتوای متون استخراج شدند. در گام دوم پرسشنامه دلفی بر مبنای عوامل و متغیرهایی که در گام اول شناسایی شده­اند، طراحی و میان خبرگان، توزیع و بر پایه نتایج، مدل مفهومی تحقیق طراحی گردید. در گام سوم با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و از طریق  نرم­افزار Smart PLS تحلیل انجام شد. نتابج نشان دهنده آن است که؛ مجریان خط مشی، ساختار قوانین و سازمان های اجراکننده خط مشی، منابع و امکانات، عوامل محیطی، ارزیابی و کنترل، فساد سیستمی گروه­های فشار، ذینفعان وابسته، مهمترین عوامل آسیب شناسی خط مشی گذاری در حوزه تعاون هستند.

کلیدواژه‌ها